Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Godstransporter   

Trådlastbil, lösning på transportproblemet?

ROBERT ENGLISH 2010-01-27        #13640

Nå det finns ju redan järnväg men på de sträckor där det inte anses lönsamt att bygga järnväg eller opassande ur andra aspekter kanske detta kunde vara något. För tyngre, längre transporter är tåget det enda el-alternativet. Tills nu, när professor Harry Frank vid Mälardalens högskola i Västerås har fått 100.000 kronor av Vägverket för att försöka fundera ut hur man skulle kunna använda elbilar för tunga lastbilstransporter. Problemet kommer belysas ur flera vinklar, som ekonomi, juridik, teknik och miljö. Problemet ligger inte så mycket i att bygga el-lastbilar som i att elektrifiera de svenska motorvägarna. Företaget Svenska Elvägar AB skriver i en förstudie sponsrad av Vägverket: ”Projektet syftar till att identifiera möjliga sätt att effektivisera den existerande infrastrukturen genom elektrifierade vägar med elektriska lastbilar. På så sätt kan man driva den långväga tunga trafiken med el." Projekt ”Elektriska vägar” är en förstudie med syfte att identifiera möjligheter och utmaningar med elektrifiering av de tunga vägtransporterna.” http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.289026/sa-ska-el-motorvagar-ge-grona-transporterERIK SANDBLOM 2010-01-27        #13641

"På så sätt kan man driva den långväga tunga trafiken med el." 


Tänka sig :-p


Långväga tung trafik bör gå på järnväg, det är energisnålare och trafiksäkrare. Att tågen dessutom enkelt kan drivas med el (eller raps eller vad du vill) är bara en av fördelarna.


EJ LäNGRE MEDLEM 2010-01-28        #13655
Jag är nog också skeptisk. Det finns inte så enkla lösningar på komplexa problem. Jag tror att lastbilars styrka ligger i att vara fundamentalt olika tågen. Flexibilitet har ett stort värde för många typer transporter, vilket kan uppväga högre rörliga kostnader jämfört med spårbunden trafik. Ett system som är helt eller delvis trådberoende verkar ungefär lika oflexibelt som ett spårbundet.

Transportsektorn numera är väl väldigt internationell? Vägtransportbranschen bygger på detta faktum, tågtransporter har en del nationella hinder kvar att överbrygga, medan en ny infrastruktur kommer att behöva byggas ut samtidigt i hela världsdelar för att kunna konkurrera. Vad innebär det i resursförbrukning förresten att bygga och underhålla ytterligare en enorm infrastruktur förutom de vi redan har?

Sen är det ju inget som säger att el med automatik är miljövänligt. Innan vi vet vad som kommer att ersätta kärnkraften (kol, vind eller ny kärnkraft) låter det vanskligt att satsa stora summor på teknik som medför ökad elkonsumtion. El är den mest värdefulla och renodlade energisorten, och som det med största sannolikhet kommer att råda brist på. Då lär det endast bli ekonomiskt motiverbart att använda el om ingen annan energisort kan göra jobbet. Att omvandla kol till dyrbar el, distribuera elen över lågspänningsnät, för att sedan omvandla elen till simpel rörelseenergi kan bara inte vara särskilt mycket bättre än dagens förbränningsmotorer, vare sig i energieffektivitet, koldioxidutsläpp eller ekonomi.

Jag är dessutom tveksam till att man kan få klimat-/energieffektivitet liknande den hos spårbunden transport. En stor del av poängen med tåg är väl att de har lågt mekaniskt motstånd, lågt aerodynamiskt motstånd (långa set) och hög nyttolast i förhållande till fordonsvikten. En stor tågmotor torde ha bättre verkningsgrad än en liten lastbilsmotor (?). Risken finns dock att man drar viktigt fokus från utveckling av järnväg och bättre logistik. Asfaltlobbyn är inte att leka med.

Sen finns det ju ett viktigt behov i transportsammanhang att minska emissioner i tätorterna, något som Vägverket skulle kunna främja bättre med andra forskningssatsningar än denna.


ROBERT VESTIN 2010-01-29        #13662

Trådbuss i Lyon

 Jag tilltalas av den här ideen med eldrivna lastbilar och anser absolut att det här är värt att studera vidare.

Att vidareutveckla befintlig infrastruktur synes mig vara rationellt.

Lastbilarna kommer ju inledningsvis att ha förbränningsmotorer som genererar ström när man kör utanför nätet, så de här fordonen blir lika flexibla som dagens ekipage.

Att omvandla El till simpel röreslseenergi är effektivt, elmotorn har hög verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorer. Man får mer energi av skogsråvara om man eldar upp den i ett kraftvärmeverk och skickar strömmen till lastbilarna och värmen till hushållen än om man gör fordonsbränsle av den. Jag tror inte att man behöver vänta tills man vet om vi skall ladda fler kärnkraftverk för att köra igång den här förstudien.

Sen håller jag med Kami, det finns en risk att en sån här satsning kanibaliserar på järnvägssatsningar, men jag tror inte det är realistikt att tro att järnvägen ensamt skall kunna lösa transportproblemen.

Ang. emissioner i tätorten, teknik och metoder från ett sånt här projekt bör kunna användas för trådbussar i tätorter också. Jag inser inte den avgörande skillnaden så här rakt av.


ERIK SANDBLOM 2010-01-29        #13674

Jag gissar att trådbussar funkar eftersom de är lättare än lastbilar och därmed inte behöver lika mycket el. Dessutom kör de kortare sträckor i tät trafik.


Jag är skeptisk till trådlastbilar till "långväga tung trafik med el" som studien är inne på. Med den formuleringen är det helt uppenbart att det kanibaliserar järnvägssatsningar.  Det skulle vara lättare trafik på kortare avstånd i så fall, som trådbuss alltså.


Det som behövs är fler kombiterminaler, så att man kan köra gods flexibelt på korta sträckor med lastbil, och kombinera det med energisnåla och trafiksäkra tågtransporter på längre avstånd.


EJ LäNGRE MEDLEM 2010-01-31        #13680
Jag kan tycka att iden faktiskt känns mer verklighetsfrämmande ju mer jag tänker på den. I stället börjar jag med en egen fantasi om att eldrivna lastbilar skulle kunna göra enorm nytta för distribution från godsterminalerna ut i tätorterna. Men jag undrar om det behövs dyra trådsystem. Det skulle kanske rent av räcka med helt batteridrivna fordon. Man gör väl relativt många stopp för leveranser på i storleksordningen 10-15 minuter. Ifall man ser till att bygga ut med 400V laddstolpar har man gott om tillfällen för underhållsladdning alltså. Däremellan gör man ganska korta sträckor och då kanske det räcker med förhållandevis liten batterikapacitet. Det ofta påtalade problemet med kostnadseffektivitet för batterier blir ju även mindre i fordon som arbetar hela dagen än jämfört med personbilar som ju mest står parkerade och tickar ränta. Kanske kan det rent av bli kostnadseffektivt med mer avancerade system för återvining av kinetisk energi eftersom lastbilar för distribution gör många och energiintensiva start-stoppcykler. Dessutom  skulle  transmissionsfria elmotorer som verkar direkt i hjulen kunna komma till nytta genom extrem manövrerbarhet i form av 4-hjulsstyrning.

På så sätt skulle man få ner emissionerna i tätorten enormt mycket, ljudnivåerna därtill. Notera att trådburna fordon har sina egna problem på dessa områden.

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-31        #13681
Jag har väldigt svårt att köpa att järnväg alltid skulle vara så överlägset väg när det gäller transporter. Järnvägen har fördelar i energieffektivitet, men man får inte glömma att detta är delvis mycket dyrköpta fördelar. Krav på kurvradier och luting lämnar betydligt mindre utrymmer för miljömässiga anpassningar vid etablering. Järnvägar skapar barriärer av en helt annan dignitet än de flesta vägar. Kami: Potentiell nyttolast relativt tomvikt ligger i samma storleksordning för lastbil och järnvägsvagn. För tåg får du där lägga till lokets vikt. För ett tågset draget av diesellok har jag sett uppgifter att man vid en jämförande beräkning kommer fram till samma storleksordning avseende bränsleförbrukning per ton-kilometer som för en typisk 60 tons långtradare (ca 0.05-0.10 l diesel per mil transporterat ton nyttolast).

ERIK SANDBLOM 2010-10-06        #15892Ny Teknik: Ellastbilar dålig ersättning för tåg

Ett eldrivet godståg drar 2-3 gånger mindre energi per ton-kilometer än vad en ellastbil skulle göra.

En elektrifiering av våra vägar behöver inte nödvändigtvis vara en dålig idé. Det skulle leda till en förbättring av miljöprestanda hos nuvarande lastbilstrafik, förutsatt naturligtvis att åkarna accepterar det nya sättet att köra lastbil. Lastbilarnas stora fördel är flexibiliteten att nå slutkunder, och därför så bör lastbilarna satsa på de kortare slutsträckorna i transportkedjan. Men om ellastbilar ställs mot en utbyggnad av järnvägskapaciteten så tyder dock det mesta på att den inte klarar av att lösa transportuppgiften på ett ens tillnärmelsevis lika effektivt och energimässigt hållbart sätt.

Se också tråden Miljarder satsas på tung lastbilstrafik i Sverige


MATTIAS CARLSSON 2010-12-23        #16523
Johannes Åman på DNs ledarsida (7 maj 2010) om att elektrifiera lastbilstrafiken:

Att förse motorvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö med el på samma sätt som järnvägarna strömförsörjs skulle kosta under 15 miljarder kronor. Det är inte ens tiondelen av vad höghastighetsbanorna beräknas kosta. När väl elen finns skulle det löna sig för åkerierna att låta bygga in kompletterande elmotorer i lastbilar som ofta kör på dessa sträckor, för el är mycket billigare än diesel.

Visst är befintlig järnväg miljövänlig. Men om valet står mellan enorma investeringar i höghastighetsbanor och elektrifiering av motorvägar, så är sannolikt trådlastbilen den verkliga miljövännen.


MATTIAS CARLSSON 2011-01-18        #16652
Supermiljöbloggen rapporterar att projektet Elektriska vägar har fått 4 miljoner kronor från Trafikverket för att utveckla en automatisk robotarm som ska anväbndas för att överföra el från luftledning till lastbil.

MATTIAS CARLSSON 2011-02-12        #16941
E24 har en liten artikel om företaget Svenska Elvägar AB

MATTIAS CARLSSON 2011-11-20        #19415

Två tidigare generaldirektörer för Väg- och Banverket på Svd-debatt om att Sverige bör satsa på elvägar. Huvudargumentet för är att befintlig väginfrastruktur nyttjas (inga nya ingrepp i landskap mm) samt att kostnaden per kilometer endast är 10-15% av kostnaden för ny järnväg.

Men är det möjligt att elektrifiera lastbilarna, som fraktar en stor del av dagens gods? Troligtvis inte genom batterier, men kanske genom att tillföra el under resan gång. Den tekniska lösning som redan finns utprovad är att tillföra el genom kontaktledningar. Det fungerar när det gäller bussar. I världen i dag finns fler än 40000 trådbussar i fler än 350 olika system.

För att utreda förutsättningarna kring eldrivna lastbilar pågår för närvarande med Trafikverket och Energimyndigheten som beställare flera olika forskningsprojekt. Ett leds av Projektengagemang AB med BAE Systems som partner och med Scania och Volvo som observatörer. Några iakttagelser hittills är att det finns teknik för intelligenta strömavtagare som följer elledningarna, i både kurvor och gupp, och som vid behov kan höjas och sänkas automatiskt. Säkerhetsfrågor måste studeras ytterligare. Fordonen behöver utrustas med en eldriven motor.


MATTIAS CARLSSON 2011-12-14        #19585
Energimyndigheten finansierar test av en elektrifierad väg som även ska kunna användas av personbilar om jag förstått rätt.

Energimyndigheten har beviljat Elways AB ett stöd på 9 miljoner kronor till en testanläggning där prov med elförsörjning under färd av elbilar med släpkontakt ska testas och demonstreras i verklighetsnära förhållanden.

MATTIAS CARLSSON 2012-03-16        #20221
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har bett Trafikverket snabbutreda en elektrifiering av vägen mellan Kaunisvaara och Svapavaara. I Kaunisvaara, i Pajala kommun, är en stor järnmalmsgruva under uppbyggnad. Planen är att transportera malmen med lastbil till Svapavaara för vidare transport på Malmbanan till Narvik. Kostnaden för att elektrifiera den tio mil långa vägsträckan bedöms vara ca 1 miljard kronor. Gruvan ska tas i produktion mot slutet av året och nå full produktionstakt inom ett par år, så det är ganska knappt om tid.

ERIK SANDBLOM 2012-04-12        #20419
"Trådtradare" med gruvmalm - SVT
Transporterna av malm från nya gruvor och omstartade gruvor i Dalarna ger Trafikverket huvudbry. Nu utreder verket om det istället för att bygga dyra järnvägar går att köra med en helt ny typ av lastbilar - med elmotorer som får kraft från ovan.

Logga in för att svara


Produkter

Cyklar (6)
Cykelleasing (2)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)
Elcyklar (49)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3336 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik