Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Resor övrigt   

Trafikbuller dödar 50 000 européer om året

ERIK SANDBLOM 2008-03-16        #4697
En ny studie visar att 210 miljoner medborgare i EU exponeras för bilbuller på 55 decibel eller mer, och 35 miljoner drabbas av tågbuller i samma nivå. Världshälsorganisationen WHO säger att gränsen för "allvarlig irritation" och allvarliga hälsoeffekter börjar på den här nivån, 55 decibel. Studien har gjorts av miljökonsulterna CE Delft och miljölobbyn European Federation for Transport and Environment, T&E. Studien visar också att trafikbullret bidrar till 50 000 fall av hjärtinfarkt med dödlig utgång varje år i EU.

T&E menar att bullret kan minska med fem decibel med dagens befintliga teknik. Det motsvarar en minskning på 70% av det upplevda ljudet. T&E vill att EU lagstiftar om att däcken inte får bullra mer än 71 decibel till 2012 och med vidare minskning till 2016. Man vill också ha en europeisk standard för hur vägbeläggningen ska se ut, och att upphandlingar ska innehålla specifikationer för buller. En anledning till att det krävs regleringar är att däcken låter olika på olika sorters beläggning. Därför måste man ha gemensamma bestämmelser för däckens och beläggningarnas egenskaper.  

50,000 heart deaths a year caused by traffic noise

Trafikkonsulten Christer Ljungberg skriver i sin blogg att siffran för döda på grund av buller kan jämföras med att 43 000 dör i trafikolyckor. Och mellan 36 000-135 000 som dör i luftföroreningar orsakade av trafiken.  I Bromma brummar det

Min kommentar till detta är att om man lyssnar på den allmänna debatten kan man få uppfattningen att trafiksäkerhet är den stora prioriterade frågan, medan buller och utsläpp är något mindre problem. Men verkligheten är att buller och utsläpp tillsammans orsakar minst dubbelt så många dödsfall som själva olyckorna. Varför är det så? Kanske för att nya vägbyggen ofta motiveras med ökad trafiksäkerhet.

Om vi bortser från fartgupp och rondeller så handlar de flesta vägbyggen om mötesfria vägar, där bilister slipper såväl mötande och korsande trafik som mjuka trafikanter. Problemet med detta är att det uppmuntrar högre farter och därmed ökat buller och ökade utsläpp, vilket alltså orsakar fler dödsfall än man sparar på säkrare vägar.

Kanske handlar bullret om ett värderingsproblem. Om en granne ofta spelar hög musik så räknas detta som osocialt beteende som man borde skämmas för, och som kan utgöra grund för vräkning. Om samma person kör bil till jobbet och brummar uppför en backe eller kör fort genom bebyggelse, så anses det sällan vara osocialt eller dåligt.

Förare av bussar, lastbilar och tåg ställer fackliga krav på en tyst arbetsmiljö. De som bor och verkar längs vägen har däremot inga representanter som kan påverka fordonstillverkare eller transportörer. Förutom felbyggda ventilationsanläggningar är trafiken är numera den enda källan till mänskligt vardagsbuller. Förr fanns bullriga och smutsiga fabriker i städerna, men idag är det faktiskt bara trafiken som bullrar.

I sammanhanget kan jag dra min älsklingsuppgift om att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer.

Se också redogörelsen Så blir tågen tysta

DN: Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor

Bilavgaser dödar människor i förtid. Svenska forskare visar nu att hjärtsjuka personer löper hög risk att dö när de utsätts för bilavgaser i stadsmiljö. En tidigare svensk studie visar att luftföroreningarna dödar fler än 2 000 svenskar om året.

Politiken.dk: Trafikforurening er farligere end trafik

Det er mere livsfarligt at indånde forureningen fra bilerne end at færdes i trafikken.
ERIK SANDBLOM 2008-03-17        #4714
Bullret dödar hundratals - ändå skärps inte kraven Boverket vill skärpa kraven för hur mycket buller som får förekomma i boendemiljön, men storstäderna säger nej. I stället vill man kompensera den höga bullernivån på utsidan med att använda material som skapar en tyst inomhusmiljö. – Det är ett allvarligt feltänk. Ett sådant resonemang leder i förlängningen till att vi bygger in oss själva och struntar i bullernivån utomhus, säger Birgitta Berglund, professor i miljöpsykologi vid Karolinska institutet som under lång tid forskat kring buller. Min kommentar: Feltänket är inte att man bygger bostäderna på fel ställen. Felet är att man tillåter bilarna att bullra så mycket. Sänk hastigheten i staden så blir det tystare. Det är alltså en Vägverksfråga och ingen boverksfråga.

ERIK SANDBLOM 2008-04-02        #4968
Gummiasfalt leder vägen till tystare trafik I jakten på nya beläggningar som är både tystare och mer hållbara testar nu Vägverket att blanda i gummi i asfalten. De preliminära resultaten är mycket positiva. I Sverige har det dröjt. Det har helt enkelt varit svårt att hitta en beläggning som klarar både vårt vinterklimat och slitaget från dubbdäck. Min kommentar: Fallet visar hur man genom att prioritera trafiksäkerhet har ökat bullret och därmed bullerdöden. Mitt svar blir som vanligt att sänkt hastighet ger ökad säkerhet och minskat buller. Den som vill resa snabbt får åka tåg istället. Bygg ut och bullerskydda järnvägen. Ett X 2000 med 300 passagerare bullrar troligen mindre än 200 bilar.

JOHAN ERLANDSSON 2008-04-18        #5155
Här är en forskningsrapport som ytterligare bekräftar kopplingen mellan buller och ohälsa, i detta fall högt blodtryck. Folk som bor nära flygplatser får högre blodtryck.

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/103na1.p

ERIK SANDBLOM 2008-05-05        #5286
Bullret gör det svårt för eleverna att lära På den inhägnade skolgården cyklar barnen omkring på sina trehjulingar. 50 meter bort ligger Inre Ringvägen med en konstant ljudmatta av trafik. Skolgården på Rondellens förskola i Rosengård i Malmö är en av de bullrigaste i staden. – När vi är utomhus måste vi alltid höja rösten. Annars hör inte barnen oss, säger förskollärare Ahlam Ali. Dyrt minska bullret Den ökning av bullret som de boende i området upplever beror enligt Vägverket i första hand på att trafikmängden har ökat och att hastighetsbegränsningen på den nybyggda delen av E 20 mellan Floda och Nääs, har höjts från 90 till 110 kilometer i timman.

ERIK SANDBLOM 2008-05-05        #5287

Nu har Göteborgs stad blivit klar med tre bullerkartor: en för biltrafik, en för tågtrafik och en för spårvägar. Jag noterar att de tunga spårvägstråken bullrar ungefär lika mycket som biltrafiken i ett vanligt bostadsområde, det blir en rött streck på kartan. Spårvägen är alltså tyst i förhållande till trafiknyttan, jämfört med biltrafiken. Tågen bullrar väldigt mycket och på stora avstånd.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/miljo_o_kretslopp,ny_webb

ERIK SANDBLOM 2008-05-06        #5291

Den här bilden visar spårvägsbullret medan bilden längre upp visar vägbullret. Länken ovan gäller en äldre artikel. Här kommer länken till nya artikeln med de nya kartorna: Nytt åtgärdsprogram ska minska bullret i Göteborg

ERIK SANDBLOM 2008-06-03        #5722
Både lärare och elever lider av den ofta höga ljudnivån i skolan på flera håll i länet. Men rektorer och Stockholms stad tar inte problemet med buller på allvar. Den kritiken kommer från huvudskyddsombudet för inomhusmiljö i på grundskolor och förskolor i Stockholm, Svante Johansson. ”Skolbuller tas inte på allvar”

ERIK SANDBLOM 2008-10-15        #7580
Ekot: Unik dom kan ge sänkt trafikbuller I en unik dom slår Miljööverdomstolen fast att ljudvolymen från den tunga trafiken från E4:an förbi Huskvarna måste dämpas även utomhus. Det innebär att Vägverket kan tvingas att sänka trafikbullret på många andra, liknande platser i landet. Vägverket tvingas nu lägga mellan tre och fem miljoner kronor på till exempel tyst asfalt, sänkt hastighet eller ytterligare plank för att dämpa bullret.

ERIK SANDBLOM 2009-03-16        #9857
DN: En av tre svenskar utsätts för hälsofarligt buller Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2009 visar att 800.000 personer störs av buller från flyg, tåg och vägtrafik. Räknar man dessutom in all annan typ av buller, exempelvis på arbetsplatser, är så många som var tredje svensk utsatt för ohälsosam bullernivå. Det gör buller till den miljöstörning som påverkar flest svenskar. Ekot: Trafikbuller en ökande miljöhälsofara Antalet personer som störs av trafikbuller har ökat kraftigt de senaste tio åren. Det är en hälsofara som kan leda till hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom är luftföroreningarna orsak till att 3 000 svenskar dör i förtid varje år. Det skriver Socialstyrelsen i sin nya miljöhälsorapport som presenterades i dag.

ERIK SANDBLOM 2009-05-25        #10830
GP: Tyst asfalt hjälper inte Trots att den tysta asfalten är dyr att lägga och slits snabbt finns det just nu ingen bättre lösning för gator och vägar där det inte går att bygga vallar eller sätta upp skärmar, berättar Jonas Bergqvist på trafikkontoret. Min kommentar: visst det en bättre lösning: sänk farten med 20 km/h! Då minskar bullret betydligt.

ERIK SANDBLOM 2009-08-21        #11755
SvD: Dålig luft från trafiken förkortar Stockholmsliv Luftföroreningar i Stockholm förkortar livet med sju månader, visar landstingets miljöhälsorapport för 2009. Medan regionen växer är samtidigt allt fler störda av buller. – Det är en ganska stor påverkan. Större än trafikolyckor och lika stor som självmord. Och det sorgliga är att det inte verkar bli någon förbättring sett till de senaste tio åren, säger Tom Bellander, docent vid institutet för miljömedicin och ansvarig för rapporten. DN: Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv

ERIK SANDBLOM 2009-09-13        #12051
GP: Buller besvärar allt fler 40 procent av göteborgarna utsätts för så mycket trafikbuller att det ökar risken för hjärt-lungsjukdomar och hörselrelaterade besvär.

MAGNUS BILLBERGER 2009-09-14        #12066
Om den "tysta asfalten" finns det anledning att säga några ord: Vad det egentligen handlar om är så kallad lågbullrande beläggning. Vägverket har bedrivit forskning och försöksverksamhet på detta tema och man har kunnat redovisa en del lovande resultat. Det olyckliga i sammanhanget är att vissa fritt har extrapolerat bullereduktionen man konstaterade omedelbart efter att asfalten lagts. För några år sedan vad det ingen hejd på lovorden om den "tysta asfalten". Nu kommer istället kritiken om att asfalten är dyr och slits fortare. Allt är dock bara olika sidor av samma mynt. Lågbullrande beläggning befinner sig fortfarande på ett utvecklingsstadium och de erfarenheter som man samlar på sig kan mycket väl leda till viktiga förbättringar vad gäller buller. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är dock att alla beläggningar är tysta så länge ingen framför något fordon på dem.

ERIK SANDBLOM 2009-10-06        #12425
Forskning.no: Trafikkbråk gir hjertetrøbbel Evig brum og sus fra trafikken er ikke bare irriterende. Det kan også føre til høyt blodtrykk, mener svenske forskere. I studien hadde 24 238 skåninger mellom 18 og 80 år svart på en rekke spørsmål om helsa og livsstilen sin. Og resultatene viste altså at folk som levde med daglig trafikkbråk på over 60 desibel – omtrent lydnivået av en vanlig samtale – oftere rapporterte om høyt blodtrykk. Dette gjaldt spesielt for unge voksne og middelaldrende mennesker, mens støyen ikke så ut til å ha noen særlig effekt på de over 60. Sammenhengen mellom bråk og blodtrykk ser ut til å gjelde, selv etter at både kjønn, vekt, alkoholinntak, trening, utdanning, røyking og økonomisk og sosial status er tatt med i beregninga. Det ser heller ikke ut til at faktorer som søvnproblemer eller dårlig økonomi har noe å si.

ERIK SANDBLOM 2009-11-28        #13063
Ibland hävdas att elbilar och elhybrider löser bullerproblemet. Jag vet inte om det stämmer, eftersom mycket av bullret kommer från däck, asfalt och vindljudet. En studie av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration tyder på att hybridbilar är oftare inblandade i kollisioner med fotgängare när bilisten saktar ner, stannar, backar, eller kör i eller ur en parkeringsruta. Det verkar bara vara i lägre hastigheter som elbilar är tysta. Ecovelo: Quiet Killers?

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-11        #13298
1,7 miljoner svenskar är störda av vägbuller, enligt Naturvårdsverket.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article693910.ece

ERIK SANDBLOM 2010-09-07        #15671

Varför så tyst om bullret?

Trafikbullret gör oss stressade och ger oss sämre sömn. Och det orsakar årligen ett par hundra dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. Ändå saknas debatten om bullret nästan helt.

– Snabbast och störst effekt skulle man få med tystare däck. Tekniken finns redan, men eftersom inte reglerna skärps så sker ingen snabb utveckling, säger Mikael Ögren, bullerexpert på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Min kommentar: Sänkt hastighet ger också lägre buller!


ERIK SANDBLOM 2010-10-11        #15911

Helsingsborg  Dagblad: Tyst asfalt blev ett miljonfiasko

Kommunens miljonsatsning på tyst asfalt blev en flopp. Den nya beläggningen blev nästan dubbelt så dyr som den gamla och höll bara hälften så länge. 

Ekot: Tyst asfalt håller inte måttet

Erfarenheterna är desamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa kommuner har alla stoppat utläggningen av antibullerasfalt.


ERIK SANDBLOM 2011-02-11        #16934
Copenhagenize rapporterar att en fartminskning på bara 10 km/h minskar bullret med 2-3 dB. Tyst asfalt minskar bullret med 1-2 dB.

Copenhagenize: Noisy Danish Speed Demons

ERIK SANDBLOM 2013-03-12        #22079
Den "tysta" asfalten lossnar från vägarna. P4 Stockholm
Den tysta asfalten är porösare än konventionell beläggning och sänker påtagligt det störande ljudet, men ihåligheterna ökar även möjligheten för vatten och salt att tränga ned i beläggningen.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Cykelleasing (2)
Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2830 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik