Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

Granskning: Det organiserade motståndet mot vindkraften

ANTON STEEN 2010-09-08        #15679Det organiserade motståndet mot vindkraften växer och utgör ett allt större hot mot den gröna omställningen av energisystemet. Det är dags att granska motståndarnas argument och bemöta dem med fakta. 

När vindkraften nu växer och blir en alltmer etablerad kraftkälla växer också motståndet mot vindkraften. Detta är ganska naturligt eftersom vindkraften är en decentraliserad kraftkälla som i sin natur berör betydligt fler människor än centraliserade konventionella kraftslag.

Att etablera vindkraft är ett konststycke och kräver mycket dialog och stor respekt för olika intressen. Motståndare till etableringar bidrar inte sällan till att projekten blir bättre eftersom projektören måste vara på tårna genom hela processen.

Vad som däremot inte gagnar vindkraften är när motståndet går över styr och präglas av särintressen och rent rättshaveri. Ett fenomen som förtjänar särskild granskning i detta sammanhang är Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) som återkommande använder överdrifter och desinformation för att med alla medel stoppa ny vindkraft. Föreningen finns närvarande i hela landet via anslutna lokalföreningar. Nedan följer en presentation, kommentar och bemötande av ett fåtal av de många argumenten FSL använder sig av. Som kommentar till tråden kan du lägga upp argument som du själv hört och som kräver granskning.

Argument: ”Vindkraften minskar inte koldioxidutsläppen eftersom Sveriges elproduktion är koldioxidfri.”

Bemötande: Svensk elproduktion är förvisso till stor del utsläppssnål men att enbart analysera elproduktion och dess miljöeffekter från ett nationellt perspektiv leder till felaktiga resultat. Det svenska elnätet är sammankopplat med övriga norden och även med Tyskland och Polen. Detta innebär att vi hela tiden importerar och exporterar el. Ny produktion tränger framförallt undan den produktion med högst rörlig kostnad, i dagsläget nästan uteslutande fossilbaserad produktion i form av kol och gas. Detta kallas marginalelsmetoden och är den rekommenderade metoden när man beräknar utsläppsminskningar från ny elproduktion. Vindkraft har mycket låga rörliga kostnader eftersom vinden är gratis och vinden ligger därför inte på marginalen.

Argument: ”Vindkraften är minst dubbelt så dyr som kärnkraft och är den mest subventionerade industrin i Svensk historia.”

Kommentar: FSL brukar komma fram till alla möjliga siffror när man beräknar vindkraftens kostnader. I sitt senaste försök beräknar man att en kWh kostar 2,22 kr. Detta faller på sin egen orimlighet eftersom den ersättning man får som producent av förnybar el uppgår till ca 70-80 öre (marknadspris + elcert). Genomgående i FSL är ett okritiskt vurmande för kärnkraften. 

Bemötande: Att analysera kostnader för vindkraft är inte särskilt svårt. Det finns många referensprojekt både i Sverige och runtom i Europa. Många projekt landar på omkring 50-65 öre per kWh i total kostnad. Att analysera kostnader för ny kärnkraft är betydligt svårare. Det byggs få kärnkraftverk som kan spegla svenska förhållanden och det är också svårt att få inblick i den ofta mycket hemliga ekonomin. En genomgång som energimyndigheten gjort visar på kostnader mellan allt från 20 till 80 öre per kWh med en medelkostnad på ca 45 öre.

Att vindkraften skulle vara den mest subventionerade industrin i svensk historia stämmer inte heller. Utan att gå in på olika industrisubventioner kan nämnas att vindkraften idag får ca 14 procent av elcertifikatstödet. Resterande del går framförallt till vattenkraft och kraftvärme som därmed får ett betydligt högre stöd. Vindkraftens andel av elcertifikatstödet kommer förvisso att öka ju mer vindkraft som byggs.

Argument: "Alla vindkraftverk är olagliga eftersom EU:s maskindirektiv kräver inhägnad av varje verk som skyddsåtgärd."

Kommentar: FSL har polisanmält flera projektörer utan framgång då åklagare inte funnit att något olovligt har begåtts.

Bemötande: Turbinleverantörerna uppfyller kraven i maskindirektivet genom den CE-märkning som finns för vindkraftverken. I övrigt bestäms krav för skyddsavstånd och varningsskyltar i villkoren i miljötillståndet. Detta följs upp genom ett lagstiftat egenkontrollsprogram.

Argument: "Varje kWh vindkraftel kräver dubbelt så mycket reglerkraft i form av vattenkraft. Vindkraft innebär en massiv utbyggnad av de orörda älvarna.”

Kommentar: Här använder FSL en lång rad olika argument mot intermittenta förnybara energikällor som går ut på att varierande produktion hela tiden kräver ökade nivåer av reglerkraft. Man hävdar också att fossileldade kraftverk måste stå ”standby” med oförminskade utsläpp.

Bemötande: Här ignorerar FSL helt den enorma mängd vattenkraft som finns i Norge, tillgängligt som reglerkraft för stora delar av norden. Det finns också flera studier som visar att vi kan reglera betydande mängder, upp till 12 000 MW, vindkraft med befintlig vattenkraft enbart i norra Sverige. Vidare ignorerar man helt elnätets reglerförmåga via utlandsförbindelser samt en framtida möjlighet att lagra överskottsel i batterier hos elbilar. Det finns utöver detta en lång rad spännande tekniker inom området ”smart grid” som möjliggör en ökande grad intermittent kraft.

Att all typ av kraftproduktion behöver reglerkraft vid driftbortfall av olika anledningar vill man heller inte gärna prata om.

Argument: ”Vindkraftprojektörer manipulerar medvetet alla ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för att få igenom projekt.”

Kommentar: Här menar FSL på fullaste allvar att vindkraftprojektörer, i en konspiratorisk maskopi, manipulerar naturinventeringar, bullermätningar etc för att driva igenom projekt. Det bakomliggande syftet är att tjäna snabba pengar.

Bemötande: Det finns många olika vindkraftprojektörer i Sverige av olika storlek och med olika arbetsmetoder. Det kan säkert förekomma enstaka felaktigheter i de omfattande miljökonsekvensbeskrivningar som krävs för större projekt. Men att vindkraftprojektörer och respektabla konsultbolag, som ofta anlitas för dessa MKB processer, alla medvetet skulle manipulera data för kortsiktiga ekonomiska vinster är ett argument som inte går att ta på allvar.

Argument: ”Varje ny MW vindkraft innebär att 5,28 jobb försvinner.”

Kommentar: Här har FSL grävt fram en högt kritiserad Spansk studie som visar att varje ”grönt jobb” förstör i snitt 5,28 ”vanliga” jobb. Olyckligtvis har studien också fått spridning i USA eftersom den var riktad till det amerikanska representanthuset. Enligt spanska naturvårdsverket bygger studien på ”grova förenklingar, kortsiktigt tänkande och låg tillförlitlighet” och man tar aktivt avstånd från dess slutsatser.

Bemötande: Den studie i Sverige som gjort den mest omfattande analysen av hur många arbetstillfällen som skapas av en utbyggnad av vindkraften är beställd av Svensk Vindenergi och utförd av Vattenfall Power Consultant. Resultatet visar att det skapas 12 000 årsarbeten år 2020 och 110 000 årsarbeten fram till 2020 från 2008. Detta är i nivå med vad t ex sågverksindustrin sysselsätter i Sverige idag.

Kopplingar till klimatförnekare

Tittar man lite närmare på vilka som är aktiva inom FSL hittar man också kopplingar till Stockholmsinitiativet, en samling äldre herrar som aktivt sprider felaktigheter och desinformation i klimatfrågan. Jonny Fagerström sitter t ex med i styrelsen för både FSL och Stockholmsinitiativet. Fagerström är för övrigt skribent på The Climate Scam, en samlingspunkt för Sveriges aktiva klimatförnekare.

Alla verksamheter tjänar på kritisk granskning, men när granskningen närmar sig gränsen till förtal och när fakta förvrängs för att passa förutbestämda syften skapar det mer skada än nytta. FSL har trots sina hätska utspel varit tämligen framgångsrika med att fördröja omställningen till ett förnybart energisystem. Genom det kommunala vetot mot nyetableringar av vindkraft som infördes förra året har man kunnat lobba hårt på lokal nivå och få lokalpolitiker att stryka stora områden för etablering. Då spelar nationella uppgörelser ingen roll. Målen kommer inte att nås.


IVA: Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Energimyndigheten: Kärnkraft nu och i framtiden

Elforsk: Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige 

Gabriel Colzada: Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources 

The Green Economy Post: Debunking the spanish study on the dire results of green jobs creation 

Spanska Naturvårdsverket:  Bemötande av rapporten om förlust av jobb pga gröna investeringar

Svensk Vindenergi: Jobb i medvind
ANTON STEEN 2010-09-12        #15708Nu har SVT dragits med i myten att vindkraften inte bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Eller gör man bara en billig poäng med att det inte är svenska koldioxidutsläpp? Se 19 min in i programmet.

 

http://svtplay.se/v/2143488/rapport/12_9_19_30?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2143501/sb,p103263,1,f,-1

 

Kungliga Vetenskapsakademin är sedan länge kända vindkraftskeptiker och har inte lyckats svara på svidande kritik från flera andra forskare. Se tex. Lennart Söders kritik mot Kungliga Vetenskapsakademin.

 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article266947.ece

 


MICHAEL SILLéN 2010-09-27        #15823

Jag ser inga problem i argumentera mot vindkraftsmotståndare. Dom får ha sina argument, så får jag övertyga med mina. Problemet är att ett antal vindkraftsmotståndare sysslar med en mycket kränkande argumentering.

 

Så här skrev Marian Radetzki, Jonny Fagerström och Lars Bern på Newsmill  i ett svar på en artikel som Anders Wijkman skrivit: 

 

 "Suget efter andras pengar tycks ha blivit en kultur och en livsstil för Anders och kretsen omkring honom. Analogt med detta sitter han i Svensk Vindkraftsförenings styrelse och är dessutom själv vindkraftsägare. "

 

"Anders Wijkman och andra som förstått klimatfrågans sagolika förmåga att genera pengar till feta omkostnadskonton för sig själva och diverse ljusskygga gröna projekt utnyttjar detta till fullo."

 

Kontentan tycks vara att Wijkman argumenterar för vindkraft av ren girighet.

 

Varför ska man som vindkraftsförespråkare finna sig i att bli offentligt smutskastad? Hur argumenterar man när någon påstar att man är girig? Nu är Wijkman medievan och tål säkert detta. Hade jag blivit uthängd på samma sätt hade jag tagit mycket illa vid mig.MATTIAS CARLSSON 2010-10-26        #16052
Enligt MiljöRapporten har 20000 personer nu anslutit sig till det organiserade motståndet mot vindkraften.

Karin Hammarlund, forskare i landskapsanalys på SLU i Alnarp och verksam i konsultgruppen Mellanrum, som har studerat det svenska vindkraftmotståndet:

– Gång på gång blir projektörerna tagna på sängen av motståndet och det går absolut att jämföra dagens opinion med rörelsen mot kärnkraft. Men det som skapar oro är inte vindkraftstekniken i sig utan hur den påverkar landskapet och sociala strukturer.JOHAN ERLANDSSON 2010-11-08        #16117
Stefan Edman ansluter sig till vindkraftsmotståndarna:

Från att ha gått alldeles för långsamt går det nu alldeles för fort. Och det är problem. Vi kommer att få vindkraft i landskap som är väldigt vackra och väldigt tysta och som väldigt många vill ha till rekreation.

ANTON STEEN 2010-11-10        #16157
Det förvånar mig att Stefan Edman går ut med detta. Det är fortfarande en väldigt blygsam yta som är aktuell för utbyggnad av vindkraft även om det självklart finns projekt som är dåligt placerade. 

Stefan Edman tillhör de som tror att vindkraften kan byggas i anslutning till motorvägar och industriområden. Tyvärr är verkligheten inte så enkel. 

MATTIAS CARLSSON 2010-11-10        #16162
Situationen är på inget sätt unik för vindkraften. I nästan alla verksamheter hamnar man i avvägningarna mellan olika nyttor och kostnader. Om vi begränsar vindkraftsutbyggnaden till redan exploaterade områden så blir det svårare att nå stora produktionsvolymer till låga kostnader.

De områden som identifierats som riksintressen för vindkraft (rätta mig om jag har fel) exkluderar områden som ligger nära bebyggelse (500 m eller något liknande) och områden som reserverats för andra ändamål (naturvård, kulturvård, försvar mm).

Det Edman verkar vilja göra är att kraftigt begränsa vilka områden som kan komma i fråga för vindkraft. En intressant fråga i sammanhanget är hur mycket vindkraftsproduktion man kan få från redan exploaterade områden till en rimlig produktionskostnad. (Vad är förresten en rimlig kostnad för el från vindkraft?) Det här borde Energimyndigheten ha hyfsat bra koll på. 

I slutändan är det en politisk fråga där olika intressen vägs mot varandra. Energipolitiska mål ställs då mot nyttan av att inte exploatera vissa landområden (inklusive kustnära havsområden).

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-24        #16280
Stödet för vindkraft i Sverige är trots allt starkt, 86% av svenskarna är positivt inställda till vindkraft. Kärnkraft är det minst populära energislaget i Europa.

MATTIAS CARLSSON 2010-11-25        #16297
Fagerström och Radetzki skriver i en debattartikel i Dagens Industri om att vindkraftssektorn inte är någon vidare "jobbskapare" och att "vindkraftsbubblan" snart kommer att spricka när de statliga stöden sinar i spåren av finanskrisen.

ANTON STEEN 2010-11-25        #16305

Angående var vindkraften skall byggas. Personligen tycker jag att det är alldeles för mycket politik inblandat när vindkraften skall placeras och för lite juridik. Innan 2009 var det framförallt en juridisk prövning gentemot miljöbalken som avgjorde om en vindkraftpark fick byggas eller inte (även om kommunernas översiktsplanering väger tungt). Efter 2009 finns det kommunala vetot mot just vindkraft, alltså inte mot annan typ av kraftproduktion, vilket gör etableringarna helt politiska och rättsosäkra. En kommun kan utan motivering säga nej till en vindkraftpark som uppfyller alla juridiska krav gentemot miljöbalken. Detta riskerar att på allvar sänka takten i utbyggnaden.

 

Angående Fagerström och Radetzki. De använder som vanligt häpnadsväckande siffror som helt saknar grund i verkligheten. Om man t.ex. frågar Jonny Fagerström var han har fått sina 300 miljarder i subventioner i från så visar det sig att han har hittat på helt egna antaganden för vindkraftens utbyggnad! Den spanska studien de hänvisar till har också aktivt avvisats av spanska naturvårdsverket.

 

Radetzki har för övrigt en läsvärd artikel på newsmill där han hävdar att den ständigt stigande exploateringen av naturresurser är hållbar.


JOHAN ERLANDSSON 2010-12-18        #16474
Supermiljöbloggen skriver om Svenskt Landskapsskydd:

Men den som gräver lite finner att FSL i själva verket inte alls bryr sig om klimatmålen. FSL anser nämligen att klimatpolitiken "saknar grund i sund och verifierbar vetenskap".

Föreningen menar istället att vindkraften (!), inte klimatförändringarna, är "det största hotet" mot vår natur. En av föreningens företrädare, Jonny Fagerström, förnekar öppet klimatförändringarna och är aktiv inom föreningen Stockholmsinitiativet, som aktivt försöker skjuta klimatpolitiken i sank.


http://www.supermiljobloggen.se/2010/12/klimatfornekare-ligger-bakom-foreningen.html

MICHAEL SILLéN 2010-12-27        #16528
Tyvärr tror jag att det organiserade vindkraftmotståndet har störst negativ effekt på de mindre aktörerna och de mindre projekten. De större aktörerna har större uthållighet. De kan hålla ut längre och har större möjligheter att bekosta jurister och kommunikatörer. Utbyggnaden av vindkraften kan möjliggöra ett ökat antal elproducenter och bryta den stora dominans som Vattenfall, E.ON och Fortum innehar på elmarknaden. Det vore synd om det organiserade vindkraftmotståndet lyckas förhindra detta.      

MATTIAS CARLSSON 2010-12-30        #16533
Filmaren Jan Troell och konstnären Lars Jonsson på DN Debatt:

Prövning av vindkraftverk mot miljöbalken är ofta ett slag i luften då 1) miljökonsekvensbeskrivningarna är beställda av vindkraftens intressenter och utförda av beredvilliga konsulter, 2) det saknas grundläggande forskning på området och 3) samtliga myndigheter har fått uttalade direktiv om att underlätta för vindkraften. För närvarande saknas ett brett skydd för landskapet som visuell miljö i miljöbalken – att fullt ut skriva in landskapskonventionens andemening i svensk lag skulle ändra på detta, men regeringen dröjer, av vilken orsak?

Om vindkraften skall byggas ut i den takt och i den omfattning som regeringen bestämt, kräver detta mycket stor omsorg om lokalisering och hänsyn till naturvärden och människors hälsa och miljö. Det är en rättslig skandal och närmast att betrakta som ett brott mot mänskliga rättigheter när lokala opinioner som enbart strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga myndigheter. De som värnar om landskapet som en gemensam naturresurs borde höja sin röst.


ANTON STEEN 2011-01-05        #16543

Svar från Svensk Vindenergi på DN Debatt

"I Danmark, Tyskland och Polen, med vilka vårt elnät är sammankopplat, produceras en mycket stor del av elenergin med fossila bränslen. I dessa länder och i resten av världen, måste ansträngningarna för att minska klimatpåverkan koncentreras till att göra elproduktionen förnybar. Vindkraft utgör en viktig del i den omställning som Sverige och Europa står inför. I dag är vindkraft den förnybara energikälla som snabbast kan ersätta fossil elproduktion från kol, olja och gas. Under 2010 producerade vindkraften i Sverige nära 3,5 TWh - en ökning med drygt 40 procent från 2009.

Det finns bindande EU-direktiv att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020 och Sveriges regering har beslutat om 50 procent till 2020. Målen kan inte nås utan att vindkraften byggs ut."


ANTON STEEN 2011-01-05        #16544
Värt att påpeka i sammanhanget är att Lars Jonsson är styrelsemedlem i Stockholmsinitiativet. En förening som sprider felaktigheter om klimathotet och klimatvetenskap.

ANTON STEEN 2011-01-05        #16545
Ytterligare svar på DN Debatt från Vindval som också blev påhoppade av Jonsson och Troell.

"Jonsson och Troell hävdar att forskningsprogrammet ”styrs helt av politiska direktiv att underlätta för vindkraften”. Vindval styrs inte av några sådana direktiv. Vi är varken för eller emot vindkraft. Vår uppgift är att ta fram kunskaper om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö. Forskningsprogrammet omfattar ett 30-tal projekt, varav flera handlar om påverkan på människors intressen, till exempel vindkraftens inverkan på landskap och kulturmiljö samt människors upplevelser av ljud från vindkraftverk. Andra projekt handlar om hur vindkraften påverkar bl.a. fiskar, fåglar, fladdermöss, renar och vilt. Resultaten från forskningen ska kunna användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser vid prövning av förslag till vindkraftsetableringar."

ANTON STEEN 2011-01-05        #16547
Även företrädare för lokalt ägd gotländsk vindkraft har lyckats få in en replik på DN Debatt

"Vindkraften kan upplevas som störande – ingen tvekan om det. Att energikällan är oändlig och att anläggningarna lätt kan tas bort när och om de inte behövs, är dock förhållanden som måste övervägas när man tar ställning till hur utbyggnaden skall ske. I den utbyggnad som vi fortsatt kan förvänta oss är det därför angeläget att informationen fungerar och att delaktigheten är stor. Åsikterna om var det skall byggas och inte byggas vindkraftverk i vår hembygd kommer säkert att behöva diskuteras. Låt oss ta den diskussionen utan överord och svepande överdrifter."

MATTIAS CARLSSON 2011-01-14        #16621
Lennart Söder, professor i Elektriska Energisystem vid KTH, svarar på en del av de påståenden som Jonny Fagerström fört fram om vindkraftens behov av reservkraft. Söder lyfter bland annat fram distinktionen mellan reglerkraft och reglerbehhov.

För det första diskuterar Svenska Kraftnät inte ”ny reglerkraft” utan ”utökat reglerbehov”. Det är en väldigt stor skillnad.

”Utökat reglerbehov” innebär att man behöver reglera mer, men det är inte samma sak som att man behöver bygga ut ny kraft.

Man ska till exempel komma ihåg att mest reserver för att öka produktionen behövs vid hög vindkraftsproduktion då denna kan minska.

Men vid hög vindkraftsproduktion är också många andra kraftverk avstängda då de inte behövs. De fungerar därmed som en form av reservkraft vilken därmed blir större ju mer vindkraft som produceras.


EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-09        #18928
I SVD brännpunkt påstår Svensk elbrukarförening att

"När Svenska Kraftnät prognoserar [sic] effektbehovet för de allra kallaste dagarna vågar man inte räkna med att ha tillgång till mer än 6 procent av vindkraftens installerade effekt [...]"

Detta är ett inte ovanligt argument. Kommentarer?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-10-03        #19161
I Sydsvenskan påstår P-O Eriksson, tidigare VD för Sandvik och tidigare ordförande i Svenska kraftnät och Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet att "Vindkraftens exportplaner ger dyrare el". Dumheter naturligvis, redan i föresatserna, det är ju inte vindkraftsindustrin som bestämmer över export- och importmöjligheterna.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-03        #19162
Angående SvKs prognos över tillgången till vindkraft de allra kallaste dagarna. Jag har ingen sakkunskap om den tekniska frågan. Men det är ytterligare ett argument för åtgärder som tar bort/sänker de högsta efterfrågetopparna. Två sådana åtgärder är att utveckla smarta nät som styr bort förbrukning när priset är högt samt att konvertera eluppvärmda fastigheter till annan form av uppvärmning.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-10-04        #19167
Hittade en bred textsamling, Buller i blåsväder från Ljudmiljöcentrum på Lunds universitet om ljudet från vindkraftverken i olika sammanhang. Har bara tittat på slutsatserna i de 6 kapitlen men det verkar vara nyanserat, och någon slags slutsats kan vara att skyddsavståndet på 500 meter är i underkant. Det är jättebra att det börjar komma forskning på de här frågorna så att man kan föra en saklig diskussion, såväl medialt som i planeringen.

Ett argument som jag sett flera gånger på sistone är att det inte sätts av pengar till en eventuell framtida rivning av vindkraftverken. Även om det är svårt att se varför man skulle riva snarare än modernisera kan det ju vara intressant att veta vad som händer om en vindkraftaktör kommer på obestånd med ett stort antal dåligt underhållna snurror tex. Några ideer?

MATTIAS CARLSSON 2011-10-09        #19214
Ekologistas - som "granskar miljö och hållbar utveckling i politik och media" - har en bra genomgång med svar på de kritiska frågor som ofta dyker upp kring vindjkraften

MATTIAS CARLSSON 2011-10-17        #19270
Inslag i Rapport om motstånd mot vindkraft i södra Sverige

MATTIAS CARLSSON 2012-02-10        #19971
Göran Bohlin skriver på Correns debattsida ett mycket bra bemötande av den kritik av vindkraftverks estetiska egenskaper ("Dom är fula!") som ofta tas upp av vindkraftsskeptiker:

Likaså är uppfattningen om skönhet en subjektiv angelägenhet och som författaren skriver, om något är bra och angeläget är det lättare att se skönheten.

Lennart Andersson skriver också att det landskap vi lever i inte är så gammalt. Förändringarna har varit stora över tid och jag menar att det finns andra exempel på människans påverkan, bara under vår tid, som är mycket mera vittgående än vindkraftsparker är och kommer att bli. Vattenmagasinen till vattenkraftverken och det moderna skogsbruket är två exempel.

Jag är inte emot dessa företeelser, jag gör bara en jämförelse. Kraftledningsgator, järnvägar och hårt trafikerade vägar är också mycket mer påtagliga än vad vindenergin någonsin kommer att bli. Kärnkraften fungerar dåligt när den behövs som mest och tar tusentals år att bli av med efter en eventuell nedmontering. Snacka om mänsklig hybris! Allt är och blir en kompromiss mellan människa och miljö i vårt moderna samhälle.


MATTIAS CARLSSON 2012-02-15        #19991
Bengt Göransson vid konsultföretaget Pöyry har beräknat riskerna för att träffas av isklumpar som lossnar från vindkraftverkens rotorblad

• Risken för att en tekniker ska träffas när han står vid tornet är 1 på 530 år.

• Risken för att en parkerad bil vid verket ska träffas är 1 på 27 år.

• Risken för att allmänhet som någon enstaka gång kommer till verket ska träffas är 1 på 1,3 miljoner år.

• Risken för att en människa som passerar på 50 meters avstånd är 1 på 53 miljoner år.

• Riskerna för allmänheten med is från vindkraft är mindre än att träffas av blixten, och för teknikerna mindre än att råka ut för en trafikolycka.

Göransson tycker att varningsskyltar vid kraftverken kan vara lämpliga medan inhängning inte kan motiveras


MATTIAS CARLSSON 2013-03-15        #22109
Ny Australisk studie pekar på att sjukdomstillstånd som sägs komma från vindkraftverk snarare beror på skrämselpropaganda från vindkraftsmotståndare än från faktiska medicinska rön:


Complaints of illness were far more prevalent in communities targeted by anti-windfarm groups, said the report's author, Simon Chapman, professor of public health at Sydney University. His report concludes that illnesses being blamed on windfarms are more than likely caused by the psychological effect of suggestions that the turbines make people ill, rather than by the turbines themselves.


Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Solceller (2)
Energikonsulter (2)
Belysning (1)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Energimätare (3)
Standby-stoppare (1)
El (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik