Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Övrigt    Elektronik   

Mobilstrålningen -en mörklagd hälso- och miljörisk

MONA NILSSON 2010-12-16        #16450

Det hävdas ofta i debatten om mobiltelefonins hälsorisker att forskare inte lyckats visa några hälsoeffekter av mobiltelefonstrålningen, trots omfattande forskning. Men det är ett grovt felaktigt påstående. Redan för 50 år sedan konstaterades att strålningen ökar risken för grå starr och den sjukdomsbild som kom att kallas mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. [1], [2]

Mikrovågssyndromet innefattar bland annat trötthet, sömnlöshet, huvudvärk, hjärtproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, illamående, depressioner, hyperaktivitet, irritation, hudutslag. På längre sikt ökar risken för cancer och degenerativa sjukdomar exempelvis Alzheimers. Den ryska forskaren Zinaida Gordon noterade på 60-talet att symtomen, liksom människornas känslighet för strålningen, förstärktes ju längre tid som människorna exponerades för strålningen. Under de år som följt har forskning om och om igen bekräftat dessa tidiga observationer av människor som exponerades för mikrovågor i sitt arbete.
 
Hur kommer det sig att detta inte är allmänt erkänt? Förklaringen ligger i dels militära och försvarspolitiska intressen och dels i mycket stora ekonomiska intressen.
 
Mikrovågor användes sedan 50-talet i militära system för radarövervakning. För dessa system behövdes ett högt gränsvärde baserat på Det Termiska Paradigmet, som bygger på uppfattningen att strålningen enbart kan skada då den är så hög att den värmer upp kroppen med en grad. Vid en så intensiv strålningsnivå uppstår effekterna omedelbart efter enbart 30 minuters exponering i laboratorieförsök. Det är detta paradigm från 50-talet som fortfarande ligger till grund för det gränsvärde för mobiltelefonin som gäller i dag. Gränsvärdet för mobiltelefoner och basstationer utesluter långtidsexponeringseffekter, exempelvis cancer och de symtom som beskrevs på 60-talet i Östeuropa.[3]
 
Mobiltelefonindustrin har anpassats sina produkter efter det höga gränsvärdet. Det försvaras därför nu därför inte enbart av försvarspolitiska överväganden utan även av enorma ekonomiska. Det sägs att mobilindustrin omsätter 3 biljoner dollar årligen. Ingen vågar ens räkna på den ekonomiska chockvåg ett erkännande om att mobilen orsakar cancer skulle innebära. EU-kommissionen konstaterade våren 2009 att en sänkning av gränsvärdet får ekonomiska konsekvenser för industrin och skall därför enbart genomföras om det finns tydliga positiva effekter för folkhälsan. En bakvänd försiktighetsprincip.
 
Det är i ljuset av den enorma ekonomiska pott som ligger i vågskålen som forskningsresultat om riskerna med mobiltelefonin bör analyseras. Mobilindustrin vet att forskningens resultat är avgörande för dess framtid och har därför satsat enorma resurser på forskning om hälsoeffekter. Den mobilindustri- och försvarsindustrifinansierade forskningen visar oftast inga effekter. Man har lyckats väl med strategin att sprida tvivel över riskbilden.[4]
 
Industrioberoende forskning visar tvärtom en tydlig riskbild. Mobilanvändning ökar risken för hjärntumörer och risken är högst för ungdomar.[5] Mobilstrålningen är också skadlig för spermier[6], dödar bananflugornas ägg[7] såväl som kycklingembryon[8]. Den påverkar hjärnans elektriska aktivitet och hormonproduktionen vilket kan förklara att strålningen både stör sömnen och kan leda till depressioner och även öka självmordsbenägenheten. Strålningen stressar oss såväl som våra celler. Forskning på celler har visat att strålningen ökar bildandet av fria radikaler, skadar DNA, förändrar proteiner och enzymer. [9]
 
Men inte bara människor skadas. Även miljön och djurlivet. Flera forskare har sett att småfågelantalet minskar med ökad uppmätt strålning från mobilmaster samt att fåglarnas beteende störs och de får svårt att reproducera sig.[10] Träd och växter skadas och stressas[11], något som bland annat visats av franska forskare som exponerade tomatplantor för mobilstrålning[12] och nu senast av holländska forskare som sett att träd skadas[13].
 
Mona Nilsson
Journalist, författare till Mobiltelefonins hälsorisker (2010)
 


[1] Becker, R.: Cross Currents, 1990
 
 
[4] Nilsson, m.: Mobiltelefonins hälsorisker, 2010
 

[5]Hardell et Carlberg, 2009: Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546

[6]De Iuliis et al. 2009 Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649291

[7]Panagopoulos et al. 2007: Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045516
 
[8]Grigoriev, 2003: Biological effects of mobile phone electromagnetic field on chick embryo; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14658287
 
[11]Nilsson, M. 2009 : Träd skadas av strålning från mobilmaster, http://www.monanilsson.se/document/tradskador.pdf
 
[12]Roux et al. 2008 A possible role for extra-cellular ATP in plant responses to high frequency, low amplitude electromagnetic field
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634308/
 PåL FRENGER 2010-12-16        #16452
Mona Nilsson har dålig koll på sina källor.

[1] kan jag inte bedömma, men det ser inte ut att vara en peer-reviewad publikation utan det verkar vara en eBook.

[2] verkar vara en opublicerad pdf-fil. Det duger inte. Internet är fullt av opublicerade PDF filer där det står alla möjliga tokigheter.

[3] antyds handla om "symtom som beskrevs på 60-talet i Östeuropa" men det är i själva verket "GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS".

[4] är Mona Nilssons egna bok som hon har skrivit själv. Den är inte vetenskapligt granskad och utgör inget ytterligare belägg för det hon påstår.

[5] är intressant. Den handlar om ett eventuellt samband mellan mobiltelefoner och hjärntumörer. Men i abstract så står det:

"In the current analysis we defined ipsilateral use (same side as the tumour) as >or=50% of the use and contralateral use (opposite side) as <50% of the calling time.

Notera att >=50% inte ger belägg för en "tydlig riskbild". Det är inte ett belägg för någonting alls. I abstract till [5] står det också:

"We report now further results for use of mobile and cordless phones."

Nähä. Nu orkar jag inte mer för jag har tappat intresset för vad Mona Nilsson skriver. Det tar tid att granska alla referenser i detalj. Jag noterar dock att referens [11] är till en artikel i miljömagasinet (knappast en tung referens i vetenskapliga sammanhang) som Mona Nilsson har skrivit själv.

Som slutkläm anför hon en referens från PC World. PC World [13] är ytterligare en andrahandskälla i en icke peer-rewiev:ad tidskrift som inte duger som vetenskapligt belägg. Om man klickar på länken [13] så står där följande:

Editorial note: A Dutch agency that looks into the health effects of electromagnetic radiation issued a statement that the results of the research described in this story were unconfirmed. "Based on the information now available [it] can not be concluded that the Wi-Fi radio signals leads to damage to trees or other plants," it said, according to a Google translation.

Svagt!

Detta är enligt min bedömning inget annat än pseudovetenskap där allt tolkas på ett sätt som stödjer den egna tesen och där man refererar till resultat som saknar täckning för det som påstås.

"Utan tvivel är man inte riktigt klok", sa Tage Danielsson. Jag påstår inte att det är vetenskapligt bevisat att exponering av elektromagnetiska fält från mobiltelefoni är 100% riskfritt. Det kan ingen göra för vetenskap fungerar inte så. Det kan visst finnas risker, men i så fall är de sannolikt mycket små, för hittils har man forskat på detta i ett halvt sekel utan att hitta några vetenskapligt belägg för att mobiltelefoni är farligt.

Pål Frenger
Teknologie doktor i Radiokommunikationssystem


THEODOR ADOLFSSON 2010-12-16        #16454
Bra svar, Pål.

Lennart Hardell som ligger bakom referens 5 är känd för att ounderbyggt ha varnat om diverse cancerrisker.

http://www.vof.se/aktuellt.php?year=2002#notis64

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lennart-hardell-svensk-mastare-i-cancerlarm_65307.svd

MONA NILSSON 2010-12-17        #16455
Tyvärr har Pål Fregner missförstått det mesta. Den första referensen är till en bok skriven av Professor Robert Becker, som forskat sedan 60-talet på effekter av EMF. Att jag refererar till andra dokument än det som återfinns i peer-reviewed artiklar är inget märkligt. När det gäller referens 5 och Hardellgruppens resultat har Fregner hoppat över det västentliga resultatet nämligen att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumörer, och mest för ungdomar: Regarding astrocytoma we found highest risk for ipsilateral mobile phone use in the >10 year latency group, OR=3.3, 95% CI=2.0-5.4 and for cordless phone use OR=5.0, 95% CI=2.3-11. In total, the risk was highest for cases with first use <20 years age, for mobile phone OR=5.2, 95% CI=2.2-12 and for cordless phone OR=4.4, 95% CI=1.9-10.

Som svar till Theodor Alfodsson kan jag hänvisa till att Hardells forskning ansetts hålla högst kvalitet i såväl en internationell analys som beskrevs av Los Angeles Times exempelvis http://articles.latimes.com/2009/oct/14/science/sci-cell-phones14
samt i en italiensk domstol för ett år sedan, då en man fick en den tumör han fått då han massivt använt mobiltelefon och trådlös telefon godkänd som arbetsskada. Detta rapporterades av finska YLE i Granskat i mars 2010. Vad gäller den smutskastningskampanj mot Hardell som ingångsattes av Svenska Dagbladets journalist Inger Atterstam och som visas i Alfodssons referens, får jag hänvisa till min redogörelse för denn i min bok Mobiltelefonins hälsorisker, där jag går igenom denna.

Det är inte förvånande att Alfodsson hänvisar till VOF eftersom denna förening utövar en klappjakt på såväl elöverkänsliga, mig och alla andra som pekar på risker med den trådlösa tekniken och höga nivåer av elektromagnetiska fält.

Jag får be läsarna att fundera över varför man så ivrigt försöker smutskasta och kritisera de "whitsleblowers" som varnar för att något är allvarligt fel : historien har visat att det är just dessa samhället borde lyssnat på? Läs gärna den omfattande redovisningen från Europeiska miljöbyrån EEA: Late Lessons from Early Warnings som går igenom 1900-talets största miljöskandaler och pekar på vad vi kan lära av dem. http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22


PåL FRENGER 2010-12-17        #16456
Jag är tekniker och inte medicinare. Detta är inte mitt område, och inte heller Monas som är författare. Jag påpekar bara att jag inte övertygas av hennes argument efterssom hon inte kan underbygga dem på ett trovärdigt sätt.

Att hävda att man har rätt därför att man är en smutskastad whistleblower är osakligt.

Att andra grävande journalister tidigare har lyckat avslöja "Den Stora Miljöskandalen" betyder inte automatiskt att så är fallet denna gång.

Hur förhåller det sig med referens [13]. Är den relevant?

//Pål Frenger

BJöRN ABELSSON 2010-12-17        #16458
Farlig strålning

Det finns tre strålningskällor i Sverige som orsakar sjukdom och dödsfall i någon större omfattning. Viktigast är solstrålning, som medför ett par tusen fall av malignt melanom varje år. Två kommer radon inomhus, som orsakar ett par hundra fall av cancer per år. Tredje viktigast är röntgenstrålning inom sjukvården, som medför ett tjugotal cancerfall årligen. Alla andra strålningskällor tillsammans (Tjernobyl, atomkraft, atomvapenprov, kraftledningar, hushållsapparater, mobiltelefoni, tv- och radiovågor m.m.) kanske orsakar ytterligare något tiotal cancerfall per år.

För att inte sila mygg och svälja kameler bör arbetet för att begränsa strålningsskadorna i Sverige inriktas på de viktigaste strålningskällorna. När man har fått folk att inse att det är farligt att sola för mycket, sett till att de ventilerar bort radongasen i sina bostäder och möjligen även ytterligare begränsat röntgendoserna i sjukvården kanske man kan börja intressera sig för övriga strålningskällor.

Om man sedan tittar på andra risker i samhället framstår även solstrålning som en måttligt stor risk. Hälften av alla dödsfall varje år i Sverige skulle inträffa senare om alla medborgare motionerade regelbundet, inte åt för mycket, slutade röka och enbart drack mycket måttliga mängder alkohol.

Björn Abelsson
Riskanalytiker

2010-12-17        #16463
Jag blir mycket konfunderad över Theodor, Pål och Björn:s kommentarer som visar på stor okunskap, en okunskap som är typiskt för näringslivets lobbyister.  Theodor och  Pål är miljöpartister och poltiker och när det gäller strålningsfrågan vet jag att MP är infiltrerade av telekomindustrin och svenskt näringsliv.
Björn är soacialdemokrat som också styrs av svenskt näringsliv.

Både markradon och solinstrålning är naturlig strålning i vår livsmiljö, vilket biologiskt liv har en viss anpassning till. Av solen får vi också det livsviktiga D-vitaminet. Men jag vill poängtera att vi tål inte extremt höga mängder under lång tid av den naturliga strålningen och det gäller både joniserande strålning och solens icke joniserande strålning.

Det frekvensområde som mobiltelefonin nyttjar är oerhört svagt naturligt (bekräftat av SSM) vilket betyder att vi inte tål höga doser dygnet runt som mobilstrålningen belastar vår livsmiljö med. Vidare är mobilstrålningne helt artificiell varken den pulsning eller modulation som artificiell strålning innehåller existerar naturligt.

Vad jag här säger, är att mobilstrålning är totalt främmande för allt biologiskt liv. Det är den avgörande skillnaden och dessutom är den extremt hög och pågår dygnet runt. Ingen kommer undan strålningen.

Ni miljöpartister bode veta detta, men ni verkar totalt okunniga.

Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger folket rakt i ansiktet när de påstår att uteffekten från sändare är som en 20 Watts glödlampa.  Om det bara hade varit 20 Watt 50 Hz bör man fundera på varför Telenor varnar för att vara nära sändarantenner eftersom de ger allvarlig biologisk/neurologisk påverkan. Och nästa fråga man bör ställa sig hur stark är då inte strålningen från en sändare på en vägg eller på ett tak in i de lägenheter som sändarna sitter på?

Solveig Silverin, miljöingenjör, fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

MARCUS 2010-12-18        #16464

Jag har ingen bakgrund som kan möta denna ingenjör eller Teknologie doktor i Radiokommunikationssystem men, jag vet att detta samhälle är helt vansinnigt. Att småungar sitter och sms:ar med varandra dygnet runt och snackar ovidkommande strunt via mobiltelefoner tror inte jag är sunt ur en rent psykologiskt synvinkel. Jag använder min mobiltelefon mindre och mindre p.g.a. Att jag bli väldigt varm och tung i huvudet när jag pratat en längre tid. Detta verkar inte hällsosamt enligt mig. Som sagt, jag har ingen vetenskaplig grund för detta men det är en personlig observation. Sen kan det ju självklart visa sig vara helt ofarligt men vem kan låta sina barn ha en egen mobiltelefon baserat på TRON att det är ofarligt? Dessutom när mobilindustrin själva ligger bakom forskningsresultaten?


PåL FRENGER 2010-12-18        #16465
Att jag är miljöpartist har inte med sakfrågan att göra. Om jag påpekar att referens [13] är vilseledande så är det inte ett belägg för att "MP är infiltrerade av telekomindustrin och svenskt näringsliv".

Om Björn, som tydligen är Socialdemokrat (det har inte heller med saken att göra) säger att risken med mobiltelefoni är liten så gör det inte honnom till en "totalt okunnig" "lobbyist" som är "styrd av Svenskt Näringsliv".

Diskussioner om hurvida S och MP är korrupta eller inte hör inte hemma i den här tråden. Kan vi hålla oss till ämnet och undvika personangrepp, tack.

//Pål Frenger

EVA WILKS 2010-12-18        #16466
Jag är mycket imponerad av det arbete Mona Nilsson lagt ner och som Birgger Schlaug skriver "skulle bara 10% stämma är det en katastrof". Han liknar Mona vid Rachel Carlson och hennes berömda "Tyst vår".  Lennart Hardell är en mycket aktad forskare i internationella sammanhang och hans forskning refereras flitigt internationellt när man använder försiktighetsprincipen kring elektromagnetsik strålning, ffa vad det gäller barn. Elisabeth Cardis, ordförande för den stora Interphone-studien (WHO) går också ut med att mana till stor försiktighet idag, innan vi vet mer om långtidseffekter och framförallt hos "heavy users". Som aktiv miljöpartist tycker jag det är minst sagt märkligt när partikamrater i partiet nästan går ut med att lobba för mobilindustrin! Vi om något parti borde väl tala om försiktighetsprincipen? Det har alltid tidigare varit MP som drivit på i denna fråga och jag frågar mig vad som hänt?  

SOFIE JOHANSSON 2010-12-18        #16468
Gillar de som håller sej till sanningen.
de andra undrar jag ....varför de öppnar "diskution"...och försöker sopa under mattan den sanning,  som framkommer......i stället för att hjälpas åt. vem är det som vinner på det?
Hur de inbillar sej att någon god människa kommer att tacka dem för det.

Hur djupt än andra faller... så finns det en vår........
  fast alla ej förstår...just nu.
alla kommer få sin del av det som osynligt sprids i luften.(som dock hörs, och  kan mätas , ifall någon missat det)
Det ger sej med tiden. Även de med makt och pengar drabbas,  redan nu, det vet vi, om vi är ärliga.
Att sedan förnekelsen , kan vara stark, hos de som är räddast, hos
de som inte har någon insikt i...
hur det kan vara,  att tvingas leva utan all den Teknologi ,...som  största delen av befolkningen vant sej med att.... ej kunna leva utan.

varför bråka?? då vi ska ro samma båt i hamn!!
Medmännskligheten vaknar...först när en tillräckligt stor olycka sker???
Ingen tänker på barnen (som vi alla Är) längre...och det verkar finnas gott om Jycklare, som ej är "vuxna "nog sin uppgift.
gör något ...ni som kan, 
istället för att bara snacka ner varandra.
Lycka till// mvh lilla s
JOHAN ERLANDSSON 2010-12-18        #16469
Jag vill be några av diskussionsdeltagarna att undvika lockelsen att ge sig på person istället för sakfråga, det hämmar en konstruktiv och lärorik diskussion om mobilstrålningens hälsorisker. 

Solveig, om du har referenser som stödjer ditt uttalande om att vi inte tål mobilstrålningen, ange gärna dem.

Johan, moderator på Ecoprofile

2010-12-18        #16470
Att du är miljöpartist Pål har med saken att göra eftersom MP i sitt partiprogram tagit upp riskerna med strålningen, men detta har vissa personer inom partiet motarbetat, vilket har skadat partiets anseende som miljöparti. Detta har partiet också fått stark kritik för.

Vidare blir jag oerhört irriterad över att du Pål helt frankt påstår att den forskning som belägger riskerna inte finns, alltså det Mona Nilsson presenterar i sin bok påstår du att den forskning och dokumentation inte finns. Besöker man Mona Nilssons hemsida presenterar Mona ett stort vetenskapligt material, studier och dokumetationer där.
Att förneka att det som finns inte finns för att vilseleda allmänheten är välkänt och dokumenterat fenomen hos industrin vilket historikern Peter Englund nämner i sin bok "Tystnadens historia och andra essäer. Henrik Fexeus har visat, att industrin utnyttjar den vetenskapliga kunskap man har idag om människans psyke, hur man mentalt manipulerar människor. Jag känner igen detta i Påls sätt att argumentera, att vilseleda och förvirra.

När det gäller artificiella ämnen i vår livsmiljö är det vetenskapligt känt att de är en stor miljö- och hälsorisk och detta gäller även artificiell elektromagnetisk strålning. Både när det gäller kemiska ämnen och elektromagnetisk strålning så handlar det om energier som stör normal cellverksamhet. Elektromagnetisk strålning innehåller energi och den är högre när den även innehåller information (SSM), kemiska ämnen stör genom sina bindingsenergier cellverksamheten.

Nu till referenser och en av de viktigaste är EU-parlamentets STOA-rapport som kom 2001.  (Kunde inte lägga in länken här återkommer.) Det intressanta med denna rapport är, att man känner till riskerna med strålningen, trots denna kunskap fortsätter man att bygga ut de trådlösa systemen. Både Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten känner till att elektromagnetisk strålning ger neurologiska skador.

Kända arbetsmiljöskador är radiotelegrafisterna som blev sjuka av strålningen  på 30-talet. Sovjetunionen dokumenterade elöverkänlsighet på 60-talet. Socialstyrelsen har själva redovisat att 9 miljoner tyskar har fått problem med strålningen från den nya teknikens strålning vilket även gäller sändarna.

Återkommer med länkar till referenser i nästa inlägg.

Solveig Silverin, miljöingenjör, fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

2010-12-18        #16472
Lägger in en länk till STOA-rapporten och en länk till de viktigaste vetenskapliga studierna. Men gå in på Mona Nilsson hemsida den forskning som hon redovisar där finns i verkligheten.

http://www.next-up.org/pdf/00-07-03sum_sv.pdf

CEMS: rapport om forskning
http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL

PåL FRENGER 2010-12-18        #16480
Världshälsoorganisationen, WHO, skriver såhär om mobiltelefoner och hälsa:

Key facts

  • Mobile phone use is ubiquitous with an estimated 4.6 billion subscriptions globally.
  • To date, no adverse health effects have been established for mobile phone use.
  • Studies are ongoing to assess potential long-term effects of mobile phone use.
  • There is an increased risk of road traffic injuries when drivers use mobile phones (either handheld or "hands-free") while driving.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html


2010-12-19        #16485
Pål om du läser Mona Nilssons bok kan du se vilka personer som sitter i  arbetsgruppen inom WHO och som också sitter i den privata föreningen ICNIRP (vilka har bestämt gränsvärdena som SSM hänvisar till ) som är kopplade till telekomindustrin

De namn som Mona Nilsson redovisar och vilka kopplingar de har till industrin är helt korrekt och kan inte bortförklaras.

Telekomindustrins är en industri som genom sin lobbyverksamhet styr alla berörda myndigheter och regeringar över hela världen. Telekomindustrin är idag större än oljeindustrin, de är en maktfaktor som styr världsekonomin och där hänsyn till miljö- och hälsa helt saknar betydelse.

Mona Nilssons bok är en uppslagsbok väl underbyggd med referenser som alla borde läsa för att förstå att de myndigheter som skall skyddas oss ljuger oss rakt i ansiktet.

Telekominsutrin och läkemedelsindustrin styr våra hälsomyndigheter inklusiva WHO. Mona N:s nu senaste bok är ett suveränt bra exempel på hur illa ställt det är med demokratin. Vi lever i en industrianarki där vi människor ses som konsumtionsslavar där våra mänskliga rättigheter och vår fri vilja tagits ifrån oss.

Telekomindustrin exploaterar storskaligt hela mänskligheten med extremt hög artificiell strålning. Den påtvingas oss alla, mot vår vilja  trots att allt fler blir sjuka och mår väldigt dåligt av den. SoS redovisade att i Tyskland är det 9 miljoner människor som blir sjuk av strålningen från mobiltelefonin.

Om man hade väntat på vetenskapliga bevis innan man erkände att utsläppen till luft och vatten skadade livsmiljön hade detta blivit en än värre katastrof, dessa var dock "bara" punktutsläpp. Nu vidtog man åtgärde och byggde reninsverk samtidigt som man satte igång med en forskning som ville förstå vad som hänt, samt för att ta fram mer miljövänliga produkter och effektivare rening. Men allt detta tycks vara glömt och  industrin styr nu så att Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken inte gäller som den står i proppositionen.

Idag styr industrin forskningen kring riskerna med sin egen verksamhet och tillrättalägger den så att det inte framkommer vetenskapliga bevis för risker. För varför skulle industrin själv vetenskapligt belägga att deras verksamhet är en miljö- och hälsorisk? Och detta är en stor miss i Miljöbalken att det är verksamhetsutövaren som skall bevisa att deras verksamhet är riskfri.

Vill påminna om att telekomindustrins verksamhet är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken i ett domslut i miljöövedomstolen.

BJöRN ABELSSON 2010-12-19        #16486
För det första är jag inte socialdemokrat, och har aldrig varit det, om nu det skulle ha något med saken att göra. För det andra är jag inte på något sätt styrd av svenskt (eller för den delen något annat lands) näringsliv. För det tredje har jag aldrig sagt att strålning är ofarligt, inte heller mobiltelefonstrålning.

Det jag har sagt är, att man måste väga olika risker mot varandra. Att lägga ner stort arbete på att begränsa små risker är mindre effektivt än att lägga ner arbete på att begränsa stora risker. Vi har också goda erfarenheter av att det lönar sig att arbeta för att begränsa risker. Mitt specialområde är trafik. I mitten av 60-talet dödades över 1300 personer årligen i trafiken. I år har vi chansen att, för första gången sedan vi började räkna antalet dödade i trafiken, komma under 300. Detta trots att trafiken är mångdubbelt större nu än den var 1960. Detta har inte skett av sig själv. Det har krävt ett hårt och målmedvetet arbete inom många olika områden, som fordonsteknik, vägutformning, trafikregler och förarutbildning. Ännu återstår dock mycket. Troligen är den största risken med mobiltelefoner att man pratar i dem när man kör bil och på grund av detta blir ouppmärksam och orsakar en olycka. Det finns data som pekar på att 5-10 människor per år dödas i trafikolyckor där mobilprat förekommit. Förbjud därför gärna användningen av mobiltelefoner i samband med bilkörning!

Mobiltelefoner är i dag väldigt vanliga. 4,6 miljarder användare, skrev någon i ett inlägg ovan. Om det är så, att användning av mobiltelefoner medför påtagliga risker för människors liv och hälsa så kommer vi att upptäcka detta. Det finns också en lång rad olika åtgärder som i så fall kan genomföras för att begränsa strålningen (om det skulle vara den som är orsaken till eventuella skador). Innan vi vet att mobiltelefoner är farliga tycker jag att det är viktigare att begränsa de risker som vi vet finns, än att begränsa risker som kanske finns.

Björn Abelsson

LARS-ERIK LENNARTSSON 2010-12-19        #16487
För ca: 20 år sedan använde jag trådlösa telefoner både på jobbet och hemma och samtalen var många. Efter ett antal månader började jag märka en stickande,svidande värmekänsla i örat som återkomm allt som oftast och då kände i varje fall inte jag till något som kunde koppla ihop detta till telefoner. Men med olika uteslutningsmetoder stod det klart för mig att det var telefonerna och då slutade jag nästan med trådlösa telefoner. Idag kan jag återfå lite av denna känsla med ett längre mobilsamtal och därför är jag sedan flera år försiktig mobilanvändare. Med detta vill jag bara tala om att vi finns som känner av problemet men att bedömma hur allvarligt detta är utslaget på alla användare kan inte jag bedömma. Personligen är jag tveksam till om mobiltelefonstrålning verkligen är så ofarlig jämfört med solstrålning som anges ovan. Det kan förståss vara så att vi har stor spännvidd på känsligheten för mobilstrålning mellan olika individer.  

BJöRN ABELSSON 2010-12-20        #16493
Det är en naturromantisk tro att "naturlig" strålning skulle vara mindre farlig än "onaturlig". Visst har det skett en viss anpassning till solens UV-strålning - de människor som bor kvar i mänsklighetens vagga i Afrika har mycket pigment. Vi som har utvandrat till mer solfattiga nejder har dock blivit mer urblekta, och i dag har vi inget bra skydd mot UV-strålning. Detta ser vi också av att det tanklösa solandet har medfört en kraftig ökning av antalet fall av hudcancer. Så det är viktigare att sätta en solhatt på barnet än att ta ifrån det mobiltelefonen!

Inte heller radon har vi något skydd mot. Vi har heller inte exponerats för dagens halter av radon innan vi började bygga täta hus i mycket sen tid, evolutionsbiologiskt sett. Så sent som i de gamla torpen vädrades radonet bort genom torpargrunden! Nu är det till all lycka förhållandevis enkelt och billigt att vädra bort radonet också i moderna hus - även detta en betydligt viktigare och effektivare åtgärd för att rädda liv än att propagera mot mobiltelefoner.

"Plocka de lågt hängande frukterna först, innan du hyr en skylift för att plocka de äpplen som växer högst upp i trädet!" Detta goda råd gäller också i kampen mot strålningsskador.

Björn Abelsson

ROLAND ANDERSSON 2010-12-20        #16500
Lite lustigt att samtidigt som man ondgör sig över de incitament som finns inom industrin att försöka "tysta" negativa fakta - försöka kränga sin bok... Inser man inte att kritiken kan riktas åt båda hållen?

När författaren dessutom drar in el-allergi väntar man bara på World Trade Center och månlandningar. El-allergi är en dokumenterat psykisk sjukdom och behandlingen av dessa människor blir bara av svårare att kvacksalvare sprider desinformation. Det hela är mycket tragiskt för de drabbade och deras anhöriga.

JOHAN ERLANDSSON 2010-12-20        #16502
Återigen uppmanar jag diskussiondeltagarna att undvika personangrepp, jag kommer att ändra i eller ta bort inlägg som har inslag som går på person snarare än använder sig av sakargument (helst referensstödda).

BENGT HåKANSSON 2010-12-20        #16503
Elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning.
FEB Historik.

Om man kan sin ellära och vet hur de elektriska apparater är konstruerade som ger flest elöverkänsliga besvär ser man att de apparaterna skapar högst spänning och starkast ström i våra kroppar,  t ex bildskärmar, datorer, lysrör och lågenergilampor.
HET-projektet slutrapport sid 34.

Elsanering är därför den vanligaste och bäst fungerande behandlingsmetoden.
Länk som ovan men sid 37 och Schweiziska "Socialstyrelsen" sid 23.

THEODOR ADOLFSSON 2010-12-20        #16504

Solveig: Jag är inte medlem i något parti, varken miljöpartiet eller något annat.


Mona: VoF bedriver inte någon klappjakt utan sprider information om vetenskap och vetenskaplig metod. Eftersom de vetenskapliga beläggen för elallergi är ungefär lika sparsamma som för mobiltelefonernas enorma farlighet så är det föreningens hållning att elallergi inte existerar.

När det gäller att sammanfatta vetenskapen på området så litar jag betydligt mer på WHO än på Mona Nilsson.

ROLAND ANDERSSON 2010-12-21        #16509
Bengt: Placebo effekten kan du läsa om här http://en.wikipedia.org/wiki/Placebo.

BENGT HåKANSSON 2010-12-21        #16513
Placeboeffekten är starkt överdriven och kan inte förklara de mycket stora positiva effekterna på elöverkänsliga av elsanering (77% sade sig bli bättre HET-projektet slutrapport sid 37 figur 7). Placebo har viss effekt på subjektiva besvär som graderas på en kontinuerlig skala (6,5 procentenheter), men om försökspersonen bara kan välja mellan bättre och ingen förbättring är effekten av placebobehandling lika med ingen behandling alls. Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment.
Den undersökningen refereras också till i Wikipedia-länken.

JOHAN ERLANDSSON 2010-12-21        #16514
Så här säger Strålsäkerhetsmyndigheten om mobiltelefoni:

I dag finns inget vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefon. Däremot finns en viss osäkerhet om långtidseffekterna. I väntan på ytterligare kunskap förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten viss försiktighet vid användning av mobiltelefon. Myndigheten anser också att eftersom barn och ungdomar kommer att använda mobilen under längre tid än dagens vuxna är råden särskilt viktiga för dem.

 

Två delstudier i det internationella INTERPHONE-projektet antyder att det kan finnas en något ökad risk för tumör på hörselnerven vid långvarig, mer än tio års användning av mobiltelefon. För kortare tids användning syns ingen motsvarande riskökning. Resultaten är fortfarande osäkra och behöver bekräftas av ytterligare forskning. Myndigheten bedömer att dessa resultat tillsammans med omfattande användning av mobiltelefoner motiverar försiktighet. För hjärntumörer (gliom och meningiom) tyder resultaten från INTERPHONE-studien inte på någon ökad risk.


ROLAND ANDERSSON 2010-12-22        #16518
Bengt, artikeln undersöker ju Placebo för fysiska sjukdomar - inte psyiska!

För att kunna dra några slutsatser så måste du alltså först anta att det är en fysisk sjukdom. Cirkelbevis!

EVA WILKS 2010-12-22        #16519

@Johan.
Interphonestudien tyder visst på ökad risk för gliom, tvärtemot vad strålsäkerhetsmyndigheten säger. Se på statistiken för heavy-users, dvs de som använt mobil i över 10 år, minst 30 min/dag. Ses i Appendix 2.
Länk: http://www.microwavenews.com/Interphone.Appendix2.html

 


BENGT HåKANSSON 2010-12-22        #16520
Visst är elöverkänslighet en fysiskt! Det är därför som besvären följer ellärans lagar och elsanering fungerar så bra.

ROLAND ANDERSSON 2010-12-23        #16522
Bengt, i studier så har man visat att det ej handlar om fysiska besvär utan enbart upplevda fysiska besvär!

Hur som helst så är jag skeptisk till att vi kommer komma någon vart i denna debatt så jag vet inte om är någon ide att fortsätta.

2011-02-07        #16844

Barn är mycket känsligare för mobilstrålning än vuxna

Här kommer nu information om hur hög strålningen verkligen är från sändarna detta finsn på mi miljöblogg. Så här säger Anders Ahlbom: ”Frågan är inte om du kan få en höjning av temperaturen i kroppen, ens lokalt, från basstationerna normalt sett får du ingen exponering alls från dem. Effektnivåerna är så låga att de inte kan spela någon roll”.

Påståendet är intressant då man lätt kan mäta strålningen från sändaren med en mindre avancerad mikrovågsmätare, alltså överskrids bakgrundsstrålningen flera gånger om. Men eftersom mobilstrålningen inte är naturlig strålning (se tidigare inlägg) så finns det ingen garanti för att 400 mikrowatt per kvadrat meter skulle vara ofarligt bara för att det ligger under ICNIRP:s referensvärde på 10 Watt per kvadratmeter.

Och om det nu skulle vara sant att uteffekten är som en 20 Watts glödlampa varför sitter det då inte 20 Watts glödlampor i masterna istället så vi slipper hälsoriskerna med långtidseffekter av mobilstrålningen? Anledningen är att det inte alls är vilka 20 Watt som helst i uteffekt. Man kan ju skära plåt med en laserpekare på 0,5 Watt. Om det verkligen var 0,5 Watt glödlampa då hade man inte kunnat skära plåt med den. Det är alltså något helt annat.

Nu skall jag berätta sanningen, om hur hög den verkliga strålningen är från sändarna som våra ansvariga myndigheter ljuger om. Jag skall avslöja den verkliga verkligheten som Strålsäkerhetsmyndigheten, Anders Ahlbom, Socialstyrelsen, Telekomindsutrin och andra medvetet undanhåller oss.

 

Så här är det

En 20 Watts glödlampa förbrukar endast 20 Watt från elnätet, men dess uteffekt (ljusavgivning i rummet) är bara någon procent av denna effekt. En mobilbasstation som avger 20 Watt har en antenn som koncentrerar energin till en riktad lob i omgivningen. Denna koncentration (antenngain) innebär att effekten ut i vår livsmiljö blir avsevärt starkare än dessa 20 Watt. Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt.
Alltså 20 watt med antennförstärkning 100 ggr ger en uteffekt på 2000 verkliga Watt. Den normala uteffekten är mellan 2000 – 20 000 Watt i varje lob som utgår från en sändarantenn.

Om det sitter 13 antenner på masten så skulle alla dessa sändare tillsammans ge mellan 26 000 Watt – 260 000 Watt i uteffekt. Ingen vet exakt för SSM, Socialstyrelsen har uppmanat kommunerna att inte kontrollmäta. Det är anmärkningsvärt att myndigheterna nekar människor, som bor nära master eller har blivit sjuka efter att sändare kommit upp, att få kunskap om hur hög strålning de är utsatta för i sin livsmiljö.

Det är även anmärkningsvärt att SSM och Socialstyrelsen tillåter att man sätter sändare på bostadshus och skoltak eller nära skolor eller på husväggar där människor vistas länge när man vet att strålningen är hög nära sändare.

I radioprogrammet ”Kropp och själ” den 1 februari 2011 påstår Lars Mjönes att strålningen minskar ju närmre sändaren man kommer. Det är tekniskt omöjligt om man eftersträvar en god täckning. Lars Mjönes ljuger, vilket Teracom avslöjar då en person hade klättrat upp i en mast i Borlänge. Sören Hägglund Teracom säger:

- Det är väldigt hög strålning. Vi går inte själva upp i masterna utan att först se till att strålningseffekten är reducerad. Det är absolut förbjudet att klättra i masterna och man ska definitivt inte vara i närheten av dem på det här sättet.

Ändå påstår de myndigheter som skall skydda oss motsatsen. Varför?  Jag kan inte uppfatta saken på annat sätt, än att dessa ansvariga myndigheter och industri utövar en brottslig handling eftersom ansvariga vet att de ljuger för oss, de vet att de utsätter oss för stora risker med denna artificiella strålning

Solveig Silverin miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

JONAS KARLSSON 2011-02-07        #16845

Att få ut 20 000 watts utstrålning från 20 w borde ju förutsätta ju långt över 100 % verkningsgrad vilket vad jag har fått lära mig bryter mot fysikens lagar. Hur menar du att en sändare som drar 20 watt skulle kunna stråla ut mera energi än vad den tar från elnätet. Var skulle resten av energin komma ifrån i så fall? 


BENGT HåKANSSON 2011-02-09        #16885
20 watt blir 1000 watt. Så går det när man blandar ihop sändareffekt på 20 watt med EIRP på exempelvis 1000 watt. Den avgivna effekten från antennen i toppen på masten är aldrig högre än 20 watt, men de 20 watten koncentreras till ett mindre område så att strålningen i det området motsvarar en sändare på 1000 watt och en antenn som strålar lika i alla riktningar. De 1000 watten är alltså en tänkt sändareffekt. Samma princip som när man sätter reflektor på en lampa. Väldigt mycket ljusare i ljuskäglan men mörkt runt omkring. Hur stark lampa utan reflektor behövs för att det ska bli lika ljust i alla riktningar som i ljuskäglan? Svar: Väldigt mycket starkare lampa än den med reflektor.

Men visst, står man mitt i ljuskäglan eller mitt i antennens huvudstrålriktning (huvudlob) så motsvarar strålningen effektangivelsen i watt EIRP. Observera, watt EIRP, inte bara watt.

Mer förklaring finns här
http://www.vagbrytarenstockholm.se/kunskapsbanken/eirp/index.htm

BJöRN ABELSSON 2011-02-10        #16889
Det handlar dock fortfarande bara om 20 Watt. Det enda är, att med en reflektor, eller riktad antenn, så får man en större del av dessa 20 W på sig om man råkar vara inom det område till vilket effekten koncentreras.

Eftersom få personer brukar befinna sig uppe i det område som huvudloben från en riktad antenn strålar inom ger en riktad antenn oftast lägre stråldoser för de människor som vistas på marken nära antennen än vad en rundstrålande antenn skulle ge. EIRP användes från början mest för att göra reklam för hur bra riktverkan olika antenner hade. Nu har begreppet börjat användas av strålningsrädda människor för att skrämma upp folk med. Men ni kan vara lugna! 20 W blir aldrig mer än 20 W, hur koncentrerad antennens strålning än är.

Björn Abelsson

BENGT HåKANSSON 2011-02-10        #16912
Inte bara "strålningsrädda" människor använder EIRP. Även mobiloperatörerna. Se till exempel Storbritanniens karta över mobilmaster
http://www.sitefinder.ofcom.org.uk/
Maximum licensed power, maximal tillåten effekt, för en sändare är ofta 32 dBW vilket betyder 1585 watt EIRP och Transmitter power är sändarens aktuella effekt. Se http://stakeholders.ofcom.org.uk/sitefinder/faq mitt på sidan.
EIRP användes även på Post & telestyrelsens karta äver mobilsändare. I början angivet direkt i watt sedan som det för vanligt folk obegripliga dBm.
Nyttan med EIRP är att man med hjälp av formeln för klotets area kan räkna ut ett ungefärligt värde för strålningens intensitet, eller täckningen, på ett visst avstånd mitt framför antennen. Observera att formeln S=EIRP/(4*pi*r²) endast ger ett ungefärligt värde mitt framför antennen och vid fri sikt ett antal meter ovanför marken.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-25        #17820
Intressant från Strålsäkerhetsmyndigheten idag:

WHO:s cancerforskningsorgan har på grund av en intressekonflikt entledigat Anders Ahlbom, ordförande i ett av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, från en arbetsgrupp. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar Anders Ahlboms uppdrag i myndighetens vetenskapliga råd.

Den 24 till 31 maj har WHO:s cancerforskningsorgan IARC ett möte för att utvärdera om det finns någon cancerrisk med elektromagnetiska fält, som exempelvis används för mobiltelefoni. Efter mötet ska en arbetsgrupp med experter klassificera den eventuella cancerrisken.

Professor Anders Ahlbom, som är ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för frågor om elektromagnetiska fält, skulle ha ingått i den arbetsgruppen. Men IARC bedömer att Anders Ahlbom har haft uppdrag som innebär en intressekonflikt.

Det aktuella uppdraget avser att han har varit styrelseledamot i Gunnar Ahlbom AB.

– Anders Ahlbom har idag informerat oss om att han entledigats ur arbetsgruppen på grund av en intressekonflikt. Vi tar de här uppgifterna på stort allvar och utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar hans uppdrag som ordförande i vårt vetenskapliga råd, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utredningen beräknas vara klar under vecka 23.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Misstanke-om-intressekonflikt-utreds/


CONNY AXELSSON 2011-05-28        #17857

Jag tycker att försiktighetsprinsipen skll gälla om risk för fara föreligger.
Varför skall vi alltid behöva invänta långa strålningsutredningar eller studier av hjärntumörers uppkomst och tillväxt´, om vi enkelt kan undvika detta.
Jag tycker att frekvensen ligger väldigt nära de 2400MHz som microvågsugnar använder för att enkelt konstatera att detta kan inte vara nyttigt.
Jag har gjort uppdrag åt Ericsson. Där är all anställda beordrade att använda handsfri. Telefonerna sitter i bröst eller bakficka. Jag har själv valt att bära en i ett knypplat band om halsen. De två andra sitter i fickor, förankrade med varsin biljett-jojo från våra skidanläggningar, Från den gamla tekniken. 
Jag hade dem kvar, eftersom jag aldrig kastar något som eventuellt kan komma till användning i något, för stunden okänt framtidsprojekt.
Har man en inarbetad struktur, kan samlingarna bli omfattande.


JOHAN ERLANDSSON 2011-06-01        #17920
WHO svänger och säger nu att mobilstrålning skulle kunna orsaka cancer:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/who-mobiler-kan-orsaka-cancer_6211779.svd

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-04        #17952
Mer från SvD:

Världshälsoorganisationens besked att det är möjligt att mobilstrålning orsakar hjärntumörer borde leda till att svenska myndigheter går ut med tydliga rekommendationer till landets skolor. Rådet att använda handsfree och hålla telefonen 15 millimeter från kroppen kan inte längre gömmas undan i nedladdningsbara produktguider eller på Strålskyddsmyndighetens hemsida.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tydliga-mobilrad-behovs_6215853.svd

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-12        #18079
Anders Ahlbom avgår som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd och därför läggs utredningen om honom ned:

http://schlaug.blogspot.com/2011/06/utredning-laggs-ner-den-utredde-slutar.html

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-12        #19794
Jag har uppmuntrat Klotet i P1 att göra ett inslag om mobilstrålning, frågan kommer att tas upp på planeringsmöte iaf:
http://www.facebook.com/Klotet/posts/10150472371360303?notif_t=feed_comment_reply

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3680 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik