Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Grundsyn på hållbarhet   

Rockström med flera: Vi föreslår sex mål för hållbar utveckling till 2030

JOHAN ERLANDSSON 2013-03-21        #22121

Illustration: Sustainable Development Goals for people and planet, Nature, Griggs et al (2013)

Äntligen finns en definition på hållbar utveckling som jag kan acceptera. Jag har sett varianter på den förut, men nu har ett antal erkända miljöforskare, inklusive vår egen "Rockstar", satt ner foten och sagt att social och ekonomisk utveckling är beroende av jordens livsuppehållande funktioner. Det är inte tre ben som ska balanseras. De föreslår också sex mål för hållbar utveckling som kan ersätta milleniemålen när de går ut 2015.

Definitionen av hållbar utveckling föreslås lyda (fritt översatt):

"Utveckling som möter de nuvarande behoven samt skyddar jordens livsuppehållande system, som nuvarande och framtida generationer är beroende av."

Millenniemålen, som alltså är tänkta att vara uppfyllda om två år, är åtta till antalet, varav ett handlar om hållbar utveckling. Synsättet att sätta separata mål för till exempel fattigdomsbekämpning och miljö är problematiskt menar artikelförfattarna. Eftersom vår påverkan på planeten nu börjar påverka klimat och ekosystemtjänster så kan det slå undan benen på fattigdomsbekämpningen. Målen måste vara integrerade och ta hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter samtidigt.

Forskarna David Griggs, Will Steffen, Johan Rockström, Priya Shyamsundar med flera har utgått från millenniemålen, det arbete som sammanställdes i planetära gränsvärden och den senaste forskningen för att ställa samma sex integrerade hållbarhetsmål till 2030:
  • Blomstrande liv och försörjningsmöjligheter
  • Hållbar matsäkerhet
  • Hållbar vattensäkerhet
  • Universell ren energi
  • Friska och produktiva ekosystem
  • Politik för hållbara samhällen

Blomstrande liv och försörjningsmöjligheter

Få slut på fattigdom och öka välmående genom tillgång till utbildning, jobb och information, samt förbättrad hälsa, boende och jämlikhet. Detta sker samtidigt som vi rör oss mot hållbar konsumtion och produktion. I detta mål ska ingå mål för luftkvalitet, kemikalier och användning av naturresurser.

Hållbar matsäkerhet

Få slut på hunger och uppnå långsiktig matsäkerhet genom hållbara system för att producera, distribuera och konsumera mat. Max 35 miljoner ton kväve ska bindas från atmosfären årligen, haven ska inte ta emot mer än 10 miljon ton fosfor årligen, och fosforläckage till sjöar och vattendrag ska halveras till 2030.

Hållbar vattensäkerhet

Alla ska ha tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Avrinningen ska begränsas till 4000 kubikkilometer per år och mindre än 50-80% av årsmedelflödet får tappas från vattendrag.

Universell ren energi

Skapa tillgång till billig, ren energi som inte orsakar lokala utsläpp och minskar klimatpåverkan. Växthusgasutsläppen måste plana ut 2015-20 för att sedan minska med 3-5% per år till 2030.

Friska och produktiva ekosystem

Bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom bättre styrning, värdering, mätning, bevarande och återställande. Artutrotningen ska inte vara högre än 10 gånger den naturliga nivån. 70 % av arterna i ekosystem ska bevaras, och 70 % av skogen ska behållas. Sjöar och hav ska hanteras så att områden som är avgörande för biologisk mångfald, ekosystem och fiskare skyddas.

Politik för hållbara samhällen

All styrning av samhället måste adressera de fem tidigare målen. Bygger på partnerskap från milenniemålen och betyder att miljömässiga och sociala mål byggs in i global handel, investeringar och bankväsendet. Subventioner till fossila bränslen och annat miljöskadligt tas bort till 2020. Produktpriser ska spegla de verkliga miljömässiga och sociala kostnaderna. Mätning, rapportering och verifiering av hållbarhetsmål måste sättas upp och vara tillgängligt på alla nivåer.

http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/full/495305a.htmlELEONORA HORN 2013-03-21        #22123
Stockholm resilience centre har lagt upp en sju minuter lång film där Johan Rockström berättar om artikeln, och en text om artikeln med citat av några av forskarna bakom den.

STAFFAN BOLMINGER 2013-03-23        #22124
Vackert! Hoppas att det kan bli ett bra politiskt verktyg att gå från ord till handling!

Jag gillar också modellen för hållbarhet i de tre dimensionerna men jag tycker inte att ekonomin är kärnan. Jag använder en liknande modell men brukar placera det sociala i mitten, ekonomin utanför och den ekologiska gränsen längst ut.
Det sociala livet är kärnan då det sociala behovet måste tillfredställas.
Det ekologiska utrymmet sätter gränsen för vi har inte obegränsat med ekologiskt utrymme (jag symboliserar detta på samma sätt genom att lägga ett jordklot som bakgrund).
Det ekonomiska ligger mellan som ett utbyte mellan de social behoven och det avgränsade ekologiska utrymmet (ekonomi är ju att hushålla med begränsade resurser). 

Lev väl! /Staffan

EJ LäNGRE MEDLEM 2013-03-23        #22126
Kan bli lite svårt att omsätta i praktik om man tar Rockström på orden - det finns exv. ännu ingen billig, ren energi som inte orsakar lokala utsläpp och minskar klimatpåverkan.

Biobaserad kraftvärme baserat på hållbart biomasseuttag är väl det närmaste vi kommer - eftersom man där kan ta hand om både rökgaser och aska - men all förnybar energiproduktion har sina nackdelar och sin lokala påverkan.

Men det finns ju gott om energiproduktionsformer som är betydligt bättre än dagens kol - olja - naturgas - kärnkraft, även om de inte helt lever upp till Rockströms ideal - så man får väl snarare se modellen just som ett ideal att sträva mot.

STAFFAN BOLMINGER 2013-03-25        #22132
Jonas.
Min tolkning, rätt eller fel, av "billig, ren energi som inte orsakar lokala utsläpp" är att få bort all vedeldning som sker i världen. Den är ju en stor utmaning att lösa. Och den är inte bara ett problem för globala klimatet utan även för det lokala. Dessutom social och ekonomisk påverkan då mycket tid går åt att skaffa ved. Till viss del kan ju denna ersättas av solenergi, typ de enkla solugnar mm som finns framtagna. Har får vi vara innovativa i världen för det finns nog massor att göra. 
/Staffan

EJ LäNGRE MEDLEM 2013-03-25        #22134
Tror att Rockström även tänkt koleldning (fel på alla punkter), naturgas (klimatpåverkan + lokal påverkan vid skiffergas), olja till bilar mm mm.

Men mycket att ta tag i finns det. Inkluderat vedeldning som skördar miljontals kvinnors och barns liv årligen.

Bara att kavla upp ärmarna. Och hellre lite bättre än att vänta på det ultimat bästa.

Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3336 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik