Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Kemikalier   

Båtuppställningsplatser giftläger! En skam för Sverige

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-11        #2257

Fokusera på konkreta åtgärder!
1. Bättre hälsa för innevånarna
2. Minska utsläppen av miljöfarliga kemikalier

100 000-tals svenskar arbetar, varje år med sina fritidsbåtar, genom att tvätta,måla och slipa bort båtbottenfärg oftast utan skyddskläder och andningsskydd. Tvingande lagstiftning saknas på området. Ett mycket hälsovådligt förfarande enligt flera medicinska experter. Hur många drabbas av sjukdommar(allegier, cancer) p g a. detta primitiva sätt att arbeta med fritidsbåtar i Sverige? Färgrester och andra kemikalier från uppställningsplatser av fritidsbåtar (som endast används till nöjesfärder några veckor om året), är den i särklass största utsläppskällan av miljöfarliga kemikalier vi har i Sverige. Att vi INTE har en lagstiftning som likställer arbeten med bilar och fritidsbåtar? Man vet ju att båtbottenfärg innehåller kemikalier som dödar allt organiskt liv, även så kallade miljövänliga båtbottenfärger. Förr användes båtskrapa som inte ger farliga dammpartiklar (likt Asbest) det gör däremot slipmaskiner som nu används. Hur är det möjligt att så många utsätter sig själva, omgivningen och naturen för dessa mycket giftiga kemikalier, i Sverige år 2006?JOHAN ERLANDSSON 2007-03-12        #2267
Båtägarna väljer själva om de vill ha andningsskydd eller inte, så det är väl ungefär som rökning. Intressant att båtfärger är den största utsläppskällan av kemikalier i Sverige och att de dödar allt organiskt liv. Att det var läskiga grejer visste jag, men inte att det var på den nivån. Har du någon referens där man kan läsa mer om det?

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-13        #2271

Om giftiga ämnen som ingår i båtbottenfärger Diuron Diuron bedöms som cancerframkallande och är sedan 1992 inte längre tillåtet i Sverige. Irgarol Irgarol, också kallad 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin, är extremt giftigt för alger. Nedbrytningen av irgarol är långsam och ämnet bedöms vara bioackumulerande. Försök har visat att halter på någon tiondels mikrogram per liter minskar blåstångens förmåga att gro. Vid dessa halter hämmas även tillväxten av mikroalger. I småbåtshamnar och längre ut i skärgårdar har fyra gånger så höga halter av ämnet uppmätts. Ur hälsoaspekt är färger som innehåller irgarol farliga vid inandning, hudkontakt och förtäring. De kan ge allergi vid hudkontakt och irriterar ögonen. Isotiazolin Isotiazolin, även kallad 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on, är extremt giftigt för ett brett spektrum av vattenlevande arter. Det binds relativt snabbt till partiklar i vattnet och lagras i sediment. Nedbrytningen av ämnet är långsam. Den främsta hälsorisken är hudsensibilisering med påföljande allergier. Färger som innehåller isotiazolin är farliga vid inandning, hudkontakt och förtäring. Koppar Färger med koppar, kopparoxid eller koppartiocyanat frisätter kopparjoner som bedöms vara extremt giftiga för vattenlevande organismer. Kopparhalter upp till 4 mikrogram per liter havsvatten har sommartid uppmätts i småbåtshamnar. Det är halter som i test hämmar tillväxten av mikroalger, fortplantning av fisk, blåstång och musslor. Även i sediment har förhöjda halter av koppar uppmätts vid båthamnar och fartygsleder. Ur hälsoaspekt är färger som innehåller koppar farliga vid inandning, hudkontakt och förtäring. Båtbottenfärger för fritidsbåtar godkänns inte om de i test läcker mer än 200 mikrogram koppar per kvadratcentimeter till och med dag 14 och mer än 350 mikrogram koppar per kvadratcentimeter till och med dag 30. Båtbottenfärger för yrkesmässig användning på större fartyg som huvudsakligen färdas i Östersjön godkänns inte om de läcker mer än 55 mikrogram koppar per kvadratcentimeter och dag. Tennorganiska föreningar Tributyltennoxid (TBTO) är mycket bioackumulerande och extremt giftigt för fisk och blötdjur. Ämnet orsakar könsbyte hos snäckor vid mycket låga halter (1 nanogram per liter). Vid 20 nanogram är det giftigt för musslor och fisk. Halter upp till 1 000 nanogram tributyltenn per liter havsvatten har uppmätts. Skadliga halter har påvisats i vatten och sediment runt om i världen. Färger med tennorganiska föreningar är giftigt vid inandning av sprutdimma och slipdamm. Det är också farligt vid hudkontakt och förtäring. Exponering för tennorganiska föreningar medför risker också för skador på centrala nervsystemet, immunförsvaret, fortplantningsförmågan och foster samt ögonskador. Ämnet är inte längre godkänt i Sverige. Inom FN:s IMO (International Maritime Organisation) pågår ett internationellt arbete med att fasa ut de tennorganiska föreningarna i båtbottenfärger. Från och med år 2003 ska inga fartyg få målas med tenninnehållande färger. Zinkpyrition Nedbrytningen av ämnet är komplex och beroende av den omgivande vattenmiljön. Ämnet och dess nedbrytningsprodukter har en mycket hög giftighet för ett flertal vattenlevande organismer. I hamnar och marinor med begränsat vattenutbyte kan koncentrationen av zinkpyrition komma upp i nivåer som är skadliga för vattenlevande organismer. I djurförsök med zinkpyrition har skador på nervsystem och reproduktionen påvisats. Den allvarligaste risken för hälsan vid användning av produkter med zinkpyrition är irritation på ögon och hud. Skyddsutrustning behövs när produkterna ska användas. Zinkpyrition finns därför endast godkänt i produkter för yrkesmässig användning och inte i konsumentprodukter. Källa: Kemikalieinspektionen 15 mars 2005 Inte så giftfritt Miljövänliga bottenfärger till båtar kan till och med vara giftigare än de förbjudna kopparfärgerna. Idag kan man köpa flera så kallade miljövänligare bottenfärger. Stockholms Universitet har utfört gifttester på nio av dessa och resultatet visar att en del av dem är giftiga. Två är till och med giftigare än den förbjudna färg som använts som jämförelse. Problemet är att endast färger som verkar på kemikalisk väg måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas. Många av de färger som finns på marknaden verkar istället på fysikalisk väg, så att påväxten inte kan få fäste, och de behöver alltså inget godkännande. Testresultaten väcker misstankar om att medlen inte bara verkar på fysikalisk väg utan också på kemisk. Kemikalieinspektionen kommer därför att vända sig till tillverkarna för att få en förklaring till hur medlen egentligen verkar. Giftiga båtbottenfärger hindrar inte bara djur och växter från att sätta sig på båtskrovet utan läcker också ut i vattnet och påverkar organismer som finns där. Därför har myndigheterna infört strängare krav på båtbottenfärger och substanser förbjuds vartefter nya rön visar att de är farliga för miljön, senast var det koppar som förbjöds. Målet är att båtbottnar ska hållas fria från beväxning med metoder som inte baseras på gifter som läcker och därmed skadar organismer i vattnet. Inom EU kommer beslut att fattas år 2006 om vilka aktiva kemikalier som kommer att vara tillåtna i båtbottenfärgerna i framtiden. Så giftiga är båtfärgerna (Skala 2 till 17, ju högre poäng desto giftigare färg.) SafeBoatSkin 2 EcoMar2000 2 VC17m Eco 2 Lefant H2000 8 Mille Light 8 Lefant SPF 10 Cruiser Eco 10 Cruiser Superior* 13 SSC-44 14 Micron Eco 15 *Crusier Superior är en kopparfärg som förbjöds 2001, den ingår i undersökningen som jämförelse. Vill du veta mera? Mer information om båtbottenfärgers miljöpåverkan finns på Stockholms universitets webbplats. Bottenfärgstest 2000-2001 på Sjöfartsverkets webbplats visar hur effektiva färgerna är.

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-13        #2275

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-13        #2280
Har du någon referens till att det är den i särklass största utsläppskällan av giftiga kemikalier i Sverige? I hur stora områden dör allt organiskt liv?

MAGNUS BILLBERGER 2007-03-14        #2283
Finns det inte en lite bisarr paradox här? Syftet med bottenfärg är att förhindra påväxt av bland annat alger - det vill säga förhindra liv. De ska dessutom fungera minst en, helst flera säsonger. Då ska man väl inte behöva bli förvånad om dessa ämnen i andra sammanhang (som till exempel slipdamm) är skadliga och svåra att bryta ner?

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-14        #2287
För mer information i ämnet, så finns en omfattande rapport från SGU i Uppsala gjord av Ingemar Cato. Delar har även publicerats i bl.a GP se här. En sorglig miljöläsning. Nedan publicerad tidningsartikel från GP Överraskande höga halter av det giftiga ämnet TBT har hittats i bottensediment i svenska hamnar och marinor. En undersökning som genomförts av Sveriges geologiska undersökning, SGU, visar att sediment i hamnar, vid båtvarv och utanför fritidsbåtsvarv är förorenade av tributyltenn, TBT. I vissa fall är halterna bland de högsta som uppmätts runt om i världen. Ämnet är mycket giftigt för marina organismer och har därför ingått som aktiv beståndsdel i båtbottenfärger. Härifrån har giftet läckt ut för att så småningom hamna i bottensedimenten. Användning av TBT är numera förbjudet inom EU. SGU har analyserat omkring 100 sedimentprov från västkusten, sydkusten och Stockholms skärgård. TBT och dess nedbrytningsprodukter förekom i så gott som alla prover, enligt Ingemar Cato, byråchef vid enheten för maringeologi vid SGU. De högsta koncentrationerna uppmättes i Göteborgs hamn, Uddevalla hamn, Studseröds varv i Saltkällefjorden och i Trelleborgs hamn. Lägre, men fortfarande höga, koncentrationer påträffades i andra marinor, örlogsbaser och vid Scanraffs produktkaj i Brofjorden. Det saknas svenska bedömningsgrunder för TBT i sediment. Enligt norska myndigheter betraktas en halt på mer än 100 mikrogram per kilo som mycket hög. Halterna vid Studseröds varv låg på 1 000 mikrogram per kilo, enligt SGU:s undersökning Om detta också gäller andra icke undersökta hamnar och marinor utmed den svenska kusten blir problemet av en ännu större dignitet, skriver Ingemar Cato i det senaste numret av Havsmiljön, ett nyhetsbrev om miljötillståndet i Kattegatt, Skagerrak och Öresund. Enligt Ingemar Cato finns en stor risk att giftet under flera årtionden kommer att påverka den marina miljön. Bottensediment i hamnar och marinor rörs ständigt om av propellerströmmar och av den tryckvåg som båt och fartygsskrov åstadkommer. Cato efterlyser en systematisk inventering av förhållandena i de svenska
kustvattnen. En inventering bör också inkludera båtuppläggningsplatser där skroven blästrats och målats och där färgrester med TBT ansamlats. Enligt Ingemar Cato kan det inte uteslutas att ett stort antal uppläggningsplatser, marinor och hamnar i framtiden behöver saneras för att säkerställa den marina miljön. KJ Bondeson [email protected] ©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-14        #2288

ÖRJAN LUNDBERG 2007-04-04        #2377
Verkar som att det finns en hel del att göra inom miljöpåverkan från fritidsbåtar. Stefan Edman diskuterar på länken nedan hur motorerna på fritidsbåtarna blir starkare starkare och än mer bränsletörstiga. En reflektion som jag gör är att jag tycker att det är intressant att på samma sätt som reklamen för SUV så handlar fritidsbåtsreklamen om att uppleva och komma nära naturen, men man reflekterar inte över att man förstör den på samma gång...

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1231693

MARCUS WENDIN 2008-03-04        #4583

Är det någon av er som har tips på bra båtbottenfärger eller ställen att tvätta botten på istället?

http://www.miljogiraff.se

MATTIAS CARLSSON 2008-03-05        #4587
Det finns mekaniska båtbottentvättar i Nynäshamn, Trosa, Gävle och Wasahamnen i Stockholm. Fler tips finns på Svenska Båtunionens hemsida.

http://utveckling.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/default.asp?pID=80

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-10        #4622

På Göteborgs Universitet verkar de ha på gång att blanda i lite svamp i färgen som håller havstulpanerna borta.

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj/?contentId=

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-10        #4623

Här är en färg som går att köpa idag som tar bort syret för de stackars havstulpanerna. Färgen funkar dock bara för Östersjön, först nästa år kommer en version för västkusten.

http://www.newsdesk.se/pressroom/ekomarine/pressrelease/view/neptune-formul

ELEONORA HORN 2008-03-10        #4631
Sveriges radio skriver om båtbottentvätten i Trosa: "De flesta av de som använt båtbottentvätten i Trosa är nöjda med resultatet och fyra av fem planerar att fortsätta använda tvätten. Det visar en undersökning som kommunen gjort i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och Sjöfartsverket."

http://sr.se/cgi-bin/sormland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1937869

ELEONORA HORN 2008-04-03        #4983
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har satt igång ett projekt för tillsyn av båtklubbarna i Solna. "Målet med projektet är att samtliga båtklubbar i Solna efter utfört projekt ska ha en ökad kunskap om vilken miljöpåverkan deras verksamhet kan medföra. Projektet ska också leda till att mängden föroreningar till omgivande vatten och mark från exempelvis båtbottenfärger, båttvätt samt farligt avfall minskar.", skriver Solna kommun på sin sajt. De har börjat med en informationsträff för båtklubbarna, vilket jag tycker låter som en utmärkt början. Det är bättre att förebygga än att upptäcka skador/problem i efterhand. Sedan kommer projektet att fortsätta med inspektioner enligt en nyligen framtagen checklista.

http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?Artikel=1985031

ERIK SANDBLOM 2008-06-21        #5939

Såhär ser en båttvätt ut. Jag trodde man fick lyfta upp båten ur vattnet, men det behövs inte! Leverantören till denna båttvätt heter Boatwasher.

http://www.boatwasher.nu/

JOHAN ERLANDSSON 2008-12-18        #8644
Båtbottenfärgen Neptune från Ekomarine kommer inte att finnas i Västkustenvariant år 2009, men en ny kulör, grå, kommer att lanseras för östkusten. Uppgift från Fredrik Lindgren, som tidigare jobbat med att utveckla färgen.

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-04        #20577

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3461 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik