Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Biltrafiken värst för miljön

JOHAN ERLANDSSON 2004-10-26        #167
En artikel i DN slår fast att:

"Trafiken är värst för hälsan och miljön, och fossila bränslen för klimatet."

Om man klickar på länken till "Hälsofarliga avgaser samlade på ny karta" så belyses hälsoeffekterna av trafiken ytterligare:

"Avgaser försämrar lungfunktionen hos barn och skadar deras hälsa för livet"

Det som pekas ut är partiklar och kväveoxider. Eftersom dieselmotorer är dåliga på just partiklar och kväveoxider finns det anledning till en mer nyanserad debatt om dieselskatten. Dagens motto bland bildebattörerna verkar ju vara att den förhöjda dieselskatten ska slopas, ofta med argumentet att det minskar koldioxidutsläppen. Det argumentet håller jag med om, men man måste också beakta hälsoeffekterna. Jag anser skatten bör sänkas endast för dieselbilar som har utsläppnivåer av hälsofarliga ämnen som kommer i närheten av bensinbilarnas utsläpp. Teknik för att rena avgaserna finns, t.ex. Toyotas D-CAT-teknik (ej tillgänglig i Sverige), men biltillverkarna gör ju naturligtvis inget innan de absolut måste. Ett exempel:

Toyota Avensis 2.0 bensin: CO2 191 g/km, partiklar ingen uppgift, kväveoxider 0,05 g/km

Toyota Avensis 2.0 diesel D-4D (alltså inte den nya tekniken D-CAT) CO2 155 g/km, partiklar 0,0022 g/km, kväveoxider 0,21 g/km

Bensinmodellen är alltså 23 % sämre på koldioxidutsläpp än dieselmodellen, men dieselmodellen är 420 % sämre på kväveoxidutsläpp!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=335031&previousRenderType=2JOHAN ERLANDSSON 2004-11-10        #192
Aftonbladet med Robert Collin (som jag annars inte har så mycket till övers för) skrev år 2000 om en WHO-rapport som aldrig publicerats. Bl.a. står att läsa: "Enligt rapporten dödas varje år 22 000 personer av dieselpartiklarna i Frankrike, Schweiz och Österrike. I de tre länderna drabbas också årligen 300 000 ungdomar av bronkit och 25 000 vuxna av kronisk bronkit, över 160 000 ungdomar och 400 000 vuxna får astmaattacker och nästan 17 miljoner sjukdagar kopplas direkt till bilavgaserna. Dessutom anser forskarna att partiklarna även ger cancer men cancersjukdomarna är inte redovisade i rapporten. Bilindustrin har skickligt lurat både allmänhet och myndigheter att moderna dieselbilar är renare än gamla." Säga vad man vill om Robert Collin, men inte kan han väl ljuga ihop allt det där? Någon som har sett rapporten? Här är länken:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/0002/19/diesel.html

JOHAN ERLANDSSON 2004-12-17        #235
Fakta om dieselpartiklars skadlighet, från EU-kommissionen, november 2004: -Det finns ingen nivå av utsläpp av partiklar som är säker för människor -Mindre partiklar kan vara ännu skadligare -100 000 människor går en för tidig död till mötes i Europa pga partiklar -Medelåldern förkortas nio månader i EU pga partiklar -Partiklar är lika hälsofarligt som trafikolyckor -Transportsektorn släpper ut mycket partiklar

http://www.fbu-ev.de/25clrtap/download/04_Vainio.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-13        #292

5 000 dör i Sverige varje år av partiklar (ej bara från trafiken) skriver SvD: "Partiklar i den förorenade luften orsakar sammanlagt över 5 000 dödsfall i Sverige per år. I en ny studie tas även sådana partiklar med som förs med vindarna till Sverige, och då ökar dödstalen dramatiskt."

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9133285.asp

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-19        #421
Ny studie om samband mellan avgaser och hjärtinfarkt: "Den som bott på Hornsgatan i 30 år löper väsentligt högre risk att plötsligt dö i hjärtinfarkt än den som varit bosatt på landet. Svenska forskare kan nu visa på ett direkt samband mellan luftföroreningar och akut hjärtdöd."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=404729&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-14        #911
Partiklar från vägbanan kan vara lika farliga som dieselpartiklarna: Att partikelutsläppen från till exempel bilar och vedeldning leder till stora hälsoproblem är ingen nyhet. De luftburna partiklarna i luften kan leda till sjukdomar i luftvägarna och till hjärt- och kärlsjukdomar. Vad som däremot är oklart är vilka typer av partiklar som är farligast. Många studier har visat att små avgaspartiklar utgör en hälsorisk. Men en ny studie som genomförts av VTI och universiteten i Linköping och Lund på uppdrag av Vägverket visar att de grövre slitagepartiklarna från vägbeläggning och däck kan utgöra en lika stor hälsorisk. Dubbdäck ger dessutom upphov till mer än 40 gånger så mycket partiklar som odubbade vinterdäck."

http://www.automotorsport.se/nyhetsmall.asp?version=24475

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-12        #1775
Ett par läkare skriver i GP och den dåliga luften i Göteborg. Inga nyheter direkt, men intressant att jämföra hur många som dör i förtid av dålig luft (80 st.) med hur många som dör i trafikolyckor (10 st.).

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=279664

ERIK PIHL 2008-01-16        #4148
SMUTSIGARE DIESELBILAR Sedan årsskiftet har regeringen tagit bort skatterabatten (6000 kr) på partikelfilter i dieselbilar. Det hade ju varit bra om det hade ersatts av något annat incitament för att ha partikelfilter, kanske till och med lagkrav. Men istället så tas rabatten bara bort och nu är frågan vad som händer. Om någon tillverkare börjar sälja bilar utan filter (som ju är billigare) är det stor risk att andra följer efter. Några importörer har redan aviserat att de tänker ta in bilar utan filter i sortimentet. Ett stort steg bakåt för miljön och inte minst hälsan!

MAGNUS BILLBERGER 2008-01-16        #4149
För miljöklassning/miljöbilsdefinitionerna kvarstår kravet på miljöklass 2005PM. Skatterabatten byggde på 2005PM och ställde inget strikt krav på partikelfilter. Har för mej att det faktiskt fanns någon modell som uppfyllde 2005PM utan att ha partikelfilter.

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-14        #4686
Dieselavgaser tar sig även in i hjärnan med negativa effekter. Forskare föreslår åtgärder mot tung trafik och färjor.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=752031

MATTIAS CARLSSON 2009-09-18        #12162
Däckspecialisternas riksförbund, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) och Transportarbetarförbundet gör gemensam sak på DN debatt och kritiserar Regeringens planer på att tillåta kommuner att förbjuda dubbdäck i vissa innerstadsområden. "Regeringsförslaget bortser dock från att det är de allra minsta partiklarna som orsakar dessa problem och att en mycket liten del av dessa partiklar kommer från slitage av vägbanan. Detta styrks av en utredning av SLB Analys (en enhet inom miljöövervakningen i Stockholms miljöförvaltning) som inte funnit något samband mellan slitagepartiklar och ökad dödlighet. Utöver storleken beror detta främst på att slitagepartiklarna är mekaniskt bildade och därför inte antas vara lika giftiga som till exempel avgaspartiklar. Denna uppfattning delas även av Vägverket som konstaterar att slitagepartiklar sannolikt inte ger upphov till samma effekter som avgaspartiklar. Anledningen är enligt Vägverket att slitagepartiklarna har en annan sammansättning och inte tränger lika djupt ner i lungorna som avgaspartiklar. ... I arbetet med rapporten lät Vägverket Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) särskilt studera om trafiksäkerhetseffekterna av en minskad dubbdäcksanvändning kunde kompenseras med bättre vinterväghållning. VTI:s slutsats var glasklar: ”Den olycksökning som erhålles på det statliga vägnätet beroende på minskningar av dubbdäcksandelen från 70 procent till 50 eller 20 procent kan inte kompenseras med bättre väghållning”. VTI:s beräkningar fastslår att en minskning till 50 procents dubbdäcksanvändning på statens vägnät skulle öka antalet polisregistrerade personskadeolyckor med 56 olyckor per år. Antalet döda skulle öka med 1,8 personer per år och antalet svårt skadade med 13,1 personer. Vid en 20-procentig dubbdäcksanvändning skulle antalet olyckor öka med 140, antalet döda med 4,4 personer och antalet svårt skadade med 33 personer per år. ... Vår gemensamma uppmaning till regeringen är att lyssna på de egna myndigheternas experter. I stället för att fatta beslut på lösa grunder borde man försäkra sig om att endast vidta åtgärder som verkligen leder till avsett resultat. Osäkerheten kring partikelfrågan måste ställas mot de bevisat positiva effekter som dubbdäck har för trafiksäkerhet och framkomlighet."

http://www.dn.se/opinion/debatt/forbud-mot-dubbdack-hotar-trafiksakerheten-

ERIC JANSSON 2009-09-18        #12163
Det är lätt att inse att dubbdäck inte är det stora problemet utan snarare att det görs en massa resor i onödan (som Erik S brukar påpeka: minst 50% av bilresorna är kortare än 5 km). Detta faktum vill antagligen politikerna försöka dölja genom att skylla på dubbdäcken. De som kör dubbfritt får då en känsla av att de gjort en "insats för miljön". Dock kommer vi aldrig få höra transportlobbyn föra fram att det görs för många bilresor. För dem är dubbdäcksförbud ett hot mot den fria rörligheten och måste därför motarbetas.

MATTIAS CARLSSON 2009-09-28        #12273
Per Kågesson replikerar på förra veckans debattinlägg av NTF med flera: "Tunnlar omfattas inte av EU:s miljökvalitetsdirektiv och man kan redan nu under vinterhalvåret se hur luften i Södra länken bildar en gråaktig dimma under högtrafiktid. Med ytterligare många kilometer av motorvägstunnlar kommer yrkestrafikens förare på sikt att utsättas för kraftig exponering. Även dagliga pendlare som har känsliga luftvägar kan få problem. Stockholm måste således lösa dubbdäcksproblemet. En annan hälsoaspekt är att dubbdäck ger 2-6 dB högre buller och sliter så mycket på underlaget att väghållarna inte vill satsa på dränasfalt som dämpar däck-vägbanebullret." Han föreslår att man ska studera hur man gått till väga i Oslo och andra norska städer: "Bilägare fick bidrag om de lämnade in dubbdäck och samtidigt uppvisade kvitto på köp av dubbfria vinterdäck. Samtidigt infördes en avgift för dem som fortsatte att köra med dubbdäck. Säsongen därpå bortföll bidraget medan avgiftssystemet behölls. Bilister som gör tillfälliga besök i Oslo kan köpa tillstånd för en eller flera dagar. Dubbdäcksanvändningen sjönk till 20 procent, men reformen orsakade inte fler allvarliga olyckor i Oslo. Jag är dock osäker på om effekten på Oslobilarnas användning i andra delar av landet studerats."

http://www.dn.se/opinion/replik-gor-som-man-gjorde-med-dubbdacken-i-oslo-1.

MATTIAS CARLSSON 2009-10-13        #12504
Dubbdäcksförbud diskuteras i dagens Studio ett. Med Motormännen, Gröna bilister och Trafikkontoret i Göteborg. Gröna bilister påpekar att hastigheten är den viktigaste faktorn när det gäller trafiksäkerhet. Motormännen vill ha kvar dubbdäcken, men istället satsa på bättre vägrengöring och dammbindande medel för att minska halten av partiklar i luften.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1998486&BroadcastDate=&

ERIK SANDBLOM 2009-10-13        #12505
Han från Motormännen talade hela tiden om att dubbdäck "garanterar säkerheten". Det är ju helt sjukt, man kan aldrig "garantera" säkerhet, särskilt inte i ett trafikslag med så stor mänsklig faktor som biltrafik. Men sån ödmjukhet är väl inte att förvänta från Motormännen. Järnväg och flyg har stora inslag av automatik, vilket gör att man minskat den mänskliga faktorn betydligt. Man har en annan ödmjukhet inför säkerheten också.

ERIC JANSSON 2009-10-14        #12507
"Motorlobbyn" innehållande bl a Motormännen, motorjornalister och (dessvärre) Vägverket, verkar ha en lite speciell syn på det här med säkerhet. Motorlobbyn verkar anse att ökad säkerhet främst kan uppnås genom säkrare bilar (här är antisladdsystem obligatoriskt) och säkrare vägar (helst motorvägar). Att man kan uppnå samma sak och mer därtill med hjälp av säkrare förare (till en betydligt lägre kostnad?) verkar inte vara något man lobbar för i någon större utsträckning. Sanningen är dock att antalet dödsolyckor och svårt skadade skulle minska mycket kraftigt om alla bilister var nyktra och utvilade, om alla höll hastighetsbegränsningarna, inte gjorde onödiga omkörningar och höll avståndet samt använde säkerhetsbältet.

ERIC JANSSON 2009-10-14        #12519
Eftersom den här tråden (precis som allt annat på den här bloggen) egentligen handlar om grön omställning, skall jag väl tillägga att satsningar på förarna (istället för vägar och fordon) även skulle ha en positiv effekt ur ett miljöperspektiv (lägre hastighet, mindre ryckig körstil mm). Förbättrade vägar leder däremot bara till mer trafik. Gissningsvis kör vi dessutom inte mindre bara för att fordonen blir säkrare.

ERIC JANSSON 2009-11-13        #12904
Lars Ryding kolumnist i SvD driver lite med dubbdäcksförespråkare och klimatförnekare: "Fast många skäms inte ett dyft utan kör ogenerat vidare med sina rivjärnsdäck på allt isfriare vägar och gator. De kanske är partikelförnekare, en variant av klimatförnekarna. Man kan riktigt höra dem: mängden partiklar varierar naturligt över tid. Det har inget med mänsklig påverkan att göra. Rör inte mina dubbar. På vikingatiden var det kolossalt mycket partiklar i luften – som de fick lov att skölja ned med mjöd – och inte led dom av det. Det går upp och ned det där, precis som jordens temperatur."

http://www.svd.se/opinion/kolumnister/larsryding/artikel_3786093.svd

JEPPE D 2010-03-06        #14028
Bra program om problemen kring bilismen med hälso-vinkel...

http://svtplay.se/t/103500/korrespondenterna

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-23        #19441
Sju år sedan första inlägget i denna tråd... Här är mer om utsläpp från förbränningsmotorer och dubbdäck i stan och hälsoaspekter med det:

"Sannolikheten att barnet föds för tidigt ökar med 16 procent om modern utsätts för höga ozonhalter under graviditetens tre första månader, visar en studie från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

...

De senaste forskningsrönen visar, rakt motsatt vad många motorjournalister påstår, att de grova partiklarna, som bland annat kommer från vägslitage orsakat av dubbdäck, ökar dödligheten. Vi har bland annat konstaterat en ökad dödlighet på våren i Stockholm som vi kan hänföra till grova partiklar, säger Bertil Forsberg."


http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.416235/hoga-ozonhalter-orsakar-tidiga-fodslar

MATTIAS CARLSSON 2013-10-15        #22854

Gravida kvinnor som utsätts för luftföroreningar har en förhöjd risk att få barn med låg födelsevikt. Detta gäller även för föroreningsnivåer som ligger under gällande gränsvärden.

For every increase of 5 micrograms per cubic metre in exposure to fine particulate matter during pregnancy, the risk of low birthweight in the baby rose by 18%.

Although they cannot establish from this research that air pollution is the cause of low birthweight, the authors of the study, published in the Lancet respiratory medicine journal, believe the link is strong enough to demand action.

"Our findings suggest that a substantial proportion of cases of low birthweight at term could be prevented in Europe if urban air pollution, particularly fine particulate matter, was reduced," said lead author Dr Marie Pedersen from the Centre for Research in Environmental Epidemiology in Barcelona.

Low birthweight in babies is a concern, because it often predicts poorer health as children and later as adults. A small head circumference could indicate problems with neurodevelopment.


Logga in för att svara


Produkter

Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Konverteringskit elcykel (3)
Elcyklar (49)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Elmopeder (5)
Cykelleasing (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik