Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatskal   

Earth Ship

SEBASTIAN ECHENIQUE 2007-04-22        #2440

Lotus Projektet Jag har nu sakta börjat se möjligheterna att manifestera en gammal dröm som legat på is om att leva med andra eldsjälar helt självförsörjande och ekologiskt i så kallade. -= Earth Ship =- Efter som EU särskilt främjar projekt för förnybara energikällor och erbjuder ekonomiskt stöd till lokala initiativ på området förnybar energi. Har en ide dykt upp i till mina sinnen. Då EU har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20% till 2020. Ser jag möjlighet att skapa ett hel ekologisk och hållfast plan lösning som radikalt kan förändra syn sättet på ett globalt sett om att helt kunna självförsörja sig genom naturens element. Min ide är redan någonting jag och några vänner på Svalövs folkhögskola 2003 försökte oss på att manifestera i en lite skala av så kallade Earth house, Earth Ship. Där jag läste internationella relationer 1år. Men på grund av de varse studier om miljön/antropolohi på olika platser i världen. Har allt lega på is till nu då jag ser att det är rätt i tiden att ansöka om bidrag från staten och från statligt håll EU. Nu när vi bisitter kunskap om att bygga Earthship plus miljö och ekologiskt kunande. Så skulle vi unga kunna skapa en livsstils trend som skulle ta sig ut på den internationella marknaden. Detta projekt innefattar följande effekter på miljön : ”Minskar utsläppen av växthusgaser. ”Förnybara energikällor, återanvändning av bildäck ”Kostnads effektiva åtgärder för att uppnå de miljömål som eftersträvas i följd med EU. ”Helhets strategi som innebär en samordning av alla åtgärder som direkt berör energiorådet. ”Utarbeta normer för planeter utveckling och skapa en trend på energiorådet. ”Gynnande av miljö system som snabbt kan slå ut på marknaden. ”Utveckling av strukturer för information och utbildning. ”Klimatförändring i en offentlig upphandling Svergies klimat förändrings strategi . Sveriges målsättning är att möjligggöra att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och andvändning av energi och rå varor, Denna sattsing på EartShip-Ekologiska hus skulle gynna Sveriges ekonomi i denna fråga samt att nå fram till en global internationell utveckling som skulle mildra klimatförändringe radikallt och snabbt. Sverige skulle kunna ta den ledande possitionen vad det gäller forskning, ekologi och soicialt. Vilket i sin tur skulle skapa en miljö medveten trend i globalt perspektiv. Där Sverige som pijonärer kan skapa något helt nytt i det mänskliga medvetandet för en hållbar utveckling. Även fattigdomsbekämpningen skulle kunna få en radikall utveckling då Earthship är ett snabbt och miljövänligt sätt att skapa en trygghet hos den fattige genom de ekologiska,social och ekonomiska aspekterna. Och priset för Sverige att stå vid sidan av är dock mer kostsamt i det hela sammanhanget än att kreativt och konsturuktivt uppnå ett optmalt alternativ genast. Det är våran skyldighet till nästkommande generation. 2030 så existerar 30% mindre natur och djur liv enligt FNs klimatförändrings rapport där 200vetenskaps men och kvinnor deltog från hela världen, feb2007. Sverige är det land som släpper ut minst växthusgaser bland EUs 15länder. Och är det ända land som lyckades sänka sina utsläpp, från 1998-2007 sänkte Sverige sina utsläpp med 8%. Därför skall Svergie ha en hög ambitionnivå i både det internationella och nationella samt lokalt klimat arbetet. Ny tänkande forskning och ny teknik skall vara viktiga verktyg i samarbete med arbetet. Där man skall uppnå optimal kunskap om naturens energier. För att senare föra det ut globalt genom information och utbildning från det hel ekologiska samhället som Earth Ship kan ge med sig. Sverige är sannolik ett av de länder i världen som bäst förutsättningar att möta klimatutmaningen. Vi har goda tillgång på förnybara resuser,teknisk kunnande, jämförelsevis väl fungerande styrmedel marknader samt goda industriella förutsättningar. Eftersom regeringen ser att frågan om klimatförändringen blir huvud ämne under förstahalvåret så bör större konkreta förslag för en hållbar utveckling prioiteras omgående Regeringen avser därmed att tillmpa de mest kostnad efektiva metoder för att uppnå de mål som ställs. Regeringen avser att, i enlighet med vad som anförts i budgetpropositionen för 2007 återkomma med förslag till finansering av s.k. klimat miljard för klimatrelaterade energiforskning och utveckling samt investeringsstöd. 1000kvm beräknas att gå på ca 1,5miloner kr. Att EU sätter upp en målsättning att en femtedel av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara energikällor senast 2020 är positivt. Målsättningen är bra, men det är genomförandet som är utmaningen. Det är kraftfulla åtgärder som behövs de närmaste tre åren, annars undviker vi inte tröskeleffekterna, med bland annat stigande havsytor, dramatiska förändringar i havsströmmarna och kraftiga orkaner som följd. Jag ser att Sverige kan bli ledande i denna fråga om vi jobbar tillsammans. Enkelt detta projekt utgår att vi byter livsstil/hälsa i förening med teknologisk kunskap och för vidare det till det globala medvetandet. Skapar en Aha -Trend! Om människan får ett alternativ som är mindre kostsamt men ändå inte känner att den stagnerar i sitt levende så måste den ha ett alternativ som lockar. Och detta kan vi skapa ser jag MVH Sebastian Echenique (32) andra generationens invandrare från Chile,Göteborg. Jobbar nu med detta projektet under Partilles Aktivitets Garantin för långtids arbetslösa. Alias : Bhima Giri

http://www.earthship.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4JOHAN ERLANDSSON 2007-04-24        #2443Hej Sebastian och välkommen till Ecoprofile! Det låter som om ni vill väl. Jag gick in på länken du bifogade och fann en del bilder på byggnader med olika inslag av bildäck, glasflaskor och burkar. Det verkade vara i något land där det är varmt och torrt. Kan du berätta lite mer konkret om vad er idé handlar om och vad som är nytt?

SEBASTIAN ECHENIQUE 2007-04-26        #2463

Länke jag bifogade är om ett bygge i Arizona öknen i USA. Det finns även byggen i kall och varm miljö som i Mexico Switzerland. Earth Ship går att manifestera i så väl i varmt och arktisk miljö. Det finns redan ett gäng vänner som på privat inisativ bygger Earth Ship i Sverige/Falköping. Ser att regeringen har en ovilja att agera i frågan. Här kommer lite mer om mina ideer som jag vill dela med mig och hoppas att någon kommer med kritik eller dialog för vidare utveckling. Zero Point Energi Jag ser en möjlighet att skapa ett hel ekologisk och hållfast plan lösning som radikalt kan förändra syn sättet på ett globalt sett om att helt kunna självförsörja sig genom naturens element. Efter att levt 4månader i djungel samt 2 månader i Himalaya helt med naturen i Indien. Nu varit hemma n månad och går på arbetsförmedlingens Aktivitets garanti där jag fått lov att gör ett projekt som jag har kallat ”Lotus projektet” Min ide är redan någonting jag och vänner på Svalövs folkhögskola 2003 försökte oss på att manifestera i en lite skala av så kallade Earth house, Earth Ship. Bebyggelsen svarar för drygt 40 % av Sveriges totala energi förbrukning. Att sanka dessa 40 % till 0 % hade varit något för regeringen! Det skulle innebära att vi behövde bygga en hel ekologisk/självförsörjande samhälle. Där alternativet inte skulle bli att man får en känsla av att stagnera ner i sin levnad standard. Vilket är ett måste om vi skall uppnå en hållbar utveckling så måste vi sluta konsumera saker som vi inte behöver. Vi behöver byta livsstil/hälsa. Och utarbeta normer för planeter utveckling och skapa en trend på energiorådet. Vilket jag ser är möjligt om man ser till alla aktörer och teknologi som redan finns här i det Svenska samhället. Att ta vind, jord, sol energi till sin hjälp i den hållbara staden, blir då ett alternativet. Att minska energiförbrukningen samt att söka en större andel förnyelsebara energikällor är i linje med de av riksdagen beslutade nationella miljö målen. Begränsad klimat påverkan. God bebyggd miljö. Hur skulle detta uppnås? Genom så kallade Earth Ship, Earth house. Vad är ett Earth Ship? Ett Eartship är ett självförsörjande hem där nyckeln ligger i att ta del av naturens energi så som jord,vind,solenergi. Uppvärmningen sker med kroppsvärme och värme från sol instrålning, belysning och hushållsmaskiner. En effektiv luftvärmeväxlare överför upp till 85 % av värmen i frånluften till tilluften. Ett värme batteri kan värma tilluften ytterliggare vid köldperioder. Solfångare på taken bidrar till uppvärmning av tappvarmvatten kompletterat med el-patron då solvärmen inte räcker till. Man skall utnyttjar dagens bäst möjliga tekniker kombinerade på ett nytt sätt en tidigare. Ett speciellt teknikintresse eller? en eko livsstil? Behövs inte för att bo i husen. Det handlar om att använda sunt förnuft. Husen är mycket billiga att producera då allt handlar om att återvinna material som bil däck, glas flaskor. Däck får enligt EU andvändas som bygg material. Material åter användning Ambitionen är att utnyttja återanvänt material, t ex då bildäck används i armering och återvunnen aluminium och glas flaskor. En strävan är att välja byggnadsmaterial och konstruktionslösningar som möjliggör framtida materialåtervinning vid demontering. Det byggs redan så kallade passiva rad hus i Landskrona, Glumslöv och Lindås solenergi tas till vara med solceller (för elproduktion), solfångare (varmvattenproduktion), dagsljusinsläpp (belysning) och uppvärmning av tilluft via en dubbel, glasad yttervägg. Den jämförande kostnad studier som gjorts mellan traditionella hus och passiva hus visar att man får tillbaks mer kostnaden på en avskrivnings tid på 50år. Jag ser alternativet för bygge av Earth Ship är mycket lägre i avskrivnings tid då man återanvänder bildäcken. passiv hus teknologin är något jag ser bör utvecklas till dess hösta potensiall. Earth Shipsklimathållning sker bl a med luftväxling genom "naturlig ventilation", d v s luftgenomströmning utan fläktdrift och med förvärmd tilluft. I byggnadens system för uppvärmning respektive kylning ingår en värmepumpanläggning för omfördelning av överskottsvärme inom byggnaden, alstring av kyla och lagring och utnyttjande av lagrad solenergi i en berg, jord värmeanläggning. Sol Energi Solenergin som strålar in mot ett hus årligen uppgår till ca 150 000 kWh (kilowatt-timmar). Värmebehovet är 15000 – 20000 kWh/år och för varmvatten behövs ca 5000 kWh. Passiv solenergi (t.ex. fönster) kan ge 10 - 20 % av energibehovet och aktiv solenergi 5 – 25 %. Om man förbättrar husens isolering kan andelen solenergi ökas. Stommen i ett låg energi hus bör vara tung så att huset blir trögt ur värmesynpunkt och kan lagra värme. Därför är återvinning av bildäck fyllda med sand ett alternativ till stomme. Där bär lastningen kan uppnå flera ton…Lågenergihus kräver god isolering och använder passiv solenergi för uppvärmning och aktiv solenergi för varmvatten. DåAckumulatortanken är hjärtat i solvärmesystemen. Detta projekt skulle innefattar följande effekter på miljön: ”Minskar utsläppen av växthusgaser. ”Förnybara energikällor, återanvändning av bildäck ”Kostnads effektiva åtgärder för att uppnå de miljömål som eftersträvas i följd med EU. ”Helhets strategi som innebär en samordning av alla åtgärder som direkt berör energiorådet. ”Utarbeta normer för planeter utveckling och skapa en trend på energiorådet. ”Gynnande av miljö system som snabbt kan slå ut på marknaden. ”Utveckling av strukturer för information och utbildning. ”Klimatförändring i en offentlig upphandling Dessutom behövs i dag byggande av mer experimentellt slag för att driva på teknikutvecklingen ytterligare inom energiområdet vad gäller låg energiförbrukning, användning av förnyelsebara energikällor mm. Att då bygga Sveriges första hel ekologiska samhälle, där utveckling av strukturer för information och utbildning kan så sitt frö. Och där den internationella arena enkelt kan få inblick på forskning inom teknologi, socialt och ekologiskt hållbar utveckling i planeter vision för näst kommande generationer. Vi har nu möjligheten i våra händer att skapa någonting tillsammans som aldrig skapat förut. IM NATURE YOU ARE NATURE /Bhima Giri

http://www.earthshipbiotecture.com/packaged.html

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-08        #18916

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Energimätare (3)
Belysning (1)
El (3)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Vindandelar (2)
Småskalig vindkraft (33)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Standby-stoppare (1)
Varmvattensparande produkter (4)
Solfångarsystem (2)
Solceller (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik