Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Markbunden kollektivtrafik   

Är gratis kollektivtrafik bra för miljön?

ERIK SANDBLOM 2008-02-28        #4551
Nej, det är det inte, eftersom det leder till att färre går och cyklar. Den genomsnittliga spårvägsresan i Sverige är kortare än fem kilometer, och den genomsnittliga tunnelbaneresan är under sex kilometer. Det tar 15-20 minuter att cykla fem kilometer, samtidigt som cyklisten kan hitta genvägar som gör vägen kortare. Det sker alltså en massa kollektivresor som skulle gå snabbare per cykel.

Det vet städerna Malmö och Linköping av egen erfarenhet. På cykelkonferensen i Göteborg 24 januari, som vi skrev om tidigare, berättade städernas representanter att deras cykelkampanjer varit så framgångsrika att inte bara en del bilister gick över till cykel, utan kollektivtrafiken tappade också resenärer till cykeln. Ungefär en tredjedel av alla resor sker med cykel i de två städerna, en andel som är två-tre gånger högre än de flesta andra svenska städer.

Ett problem är att människor tycks benägna att byta mellan cykel och kollektivtrafik, men bilisterna sällan vill cykla eller åka kollektivt. Varför cyklar folk inte mer? Kanske för att gatumiljön är så ogästvänlig för cyklar. En vanlig förklaring till varför man inte vill cykla är att det inte finns cykelbana. Cyklisterna har helt enkelt skrämts bort av alla bilar. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer.

Det finns sällan eller aldrig möjlighet att låsa in sin fina cykel. Den som vill cykla måste alltså många gånger hålla sig med en tråkigare och stöldobegärligare cykel än man egentligen vill använda sig av.

Cykel och kollektivtrafik bör vara komplementära

Att cykelresandet sker på kollektivtrafikens bekostnad kräver att man funderar på hur cykel och kollektivtrafik kan komplettera varandra. Resor som är så korta att de lika gärna kan cyklas bör ske med cykel, eftersom det gör folk friska, det minskar bullret och det minskar energiförbrukningen. Negativt är att olyckorna ökar samtidigt som cyklarna kräver betydande parkeringsytor. Totalt sett är hälsoeffekterna större än olycksriskerna, enligt en undersökning från Köpenhamns Teknik- och Miljöfärvaltning.

Spårtrafiken och cykeltrafiken kan komplettera varandra bättre genom att cykeln avlastar trånga tåg i centrum. Å andra sidan är tunnelbanan och spårvägen bra i väldigt täta områden där det inte finns plats att parkera cyklar. En spårvagnshållplats kan motsvara hundratals parkerade cyklar. Om det kommer en vagn varannan minut där det stiger av fem personer genom spårvagnens fem dörrar, så blir det 750 avstigande på en timme. Det behövs bättre möjlighet att ta cykeln på pendeltåget och fler och säkrare cykelparkeringar på stationerna. Från Sikas publikation Bantrafik 2006 kan man räkna ut genomsnittlig reslängd med tunnelbana och spårväg. Sika står för Statens institut för kommunikationsanalys.

Bilden visar en dubbelledbuss som är 24m lång och har drygt 50 sittplatser.
ERIK SANDBLOM 2008-04-02        #4967
SvD - Cykelvädret kan dra SL vid näsan Lagom till att SL höjer priset på kollektivresor har cykelsäsongen lägligt rullat igång. Den milda vintern har gjort att den startat tidigare än vanligt – och vädret kan därmed dra SL vid näsan.

ERIK SANDBLOM 2009-11-03        #12711

GP: Unga och gamla får busskort
Unga mellan 13 och 20 år i Ale kommun kommer redan från årsskiftet att få ett gratis busskort som kan användas kvällstid. Det kostar kommunen en miljon kronor om året.

Min kommentar: bra att det bara gäller på kvällar. Det gör att elever fortsättningsvis bör gå eller cykla till skolan, vilket är bra ur en massa synpunkter: hälsa, buller, och miljö. Varför ungdomarna inte kan ta sig fram på samma sätt på kvällarna förstår jag inte. Behöver man åka kollektivt någon gång emellanåt finns det ju sk kontoresor för 17 kr/st.

ERIK SANDBLOM 2010-06-30        #15101Karin Svensson Smith: Nej till nolltaxa
Johan Ehrenbergs idéer om gratis kollektiv trafik är ingen lösning på klimatproblemen. Tricket måste vara att minska bilismen - och skattesänkningar får inte den effekten.

...

I framtiden måste vi inte bara transportera oss hållbart, vi måste även hushålla med de transporter vi gör. Den bästa transporten är den som inte behöver ske alls. Kollektivtrafik är oerhört mycket bättre än biltrafik, men det innebär inte att den saknar miljöbelastning. Att sätta priset till noll, och betala allt via skatten, innebär att de som sparar på sina resor subventionerar andras resande.

På samma sätt så är nolltaxa i kollektivtrafiken ett ineffektivt sätt fördelningspolitiskt. Vi vet att det i högre utsträckning är kvinnor, låginkomsttagare och studenter som nyttjar kollektivtrafiken. Men det innebär inte att det är bara de grupperna, även grupper i andra inkomstskikt åker kollektivt. Hur kan det vara rättvist att låginkomsttagaren som cyklar till sitt jobb eller arbetslösa via skattesedeln ska subventionerar alla som t ex tågpendlar?ERIK SANDBLOM 2013-08-10        #22586
I London får ungdomar gratis kort på kollektivtrafiken sedan 2005, och cyklingen bland ungdomar har minskat.

Free bus travel for young people benefits environment and may reduce road traffic injuries
But there was clear evidence of a fall in the number of short journeys cycled and in distances cycled by young people, although this mode of travel was not hugely popular among this age group before the introduction of the scheme.

ERIK SANDBLOM 2013-08-10        #22587
Gång och cykel har minskat i Tallinn sedan nolltaxa infördes där.

Nolltaxa på Tallinns spårvagnar minskar bilismen. Göteborgs Fria Tidning
– Vissa delar av centrala staden har stängts av för privat biltrafik för att hålla stadsmiljön grön, förklarar Vatsfeldt.

Tallinn becomes “capital of free public transport”
Since the start of the scheme, public transport use has increased by 12.6%, car use throughout the Tallinn area has been reduced by 9%, and there have also been slight declines in walking and cycling, indicating that people will use free public transport whereas previously they might have been deterred by ticket prices.

ERIK SANDBLOM 2015-04-22        #23862

Här är en tabell från Trafikanalys rapport Bantrafik 2013. Den genomsnittliga spårvägsresan är 4,1 kilometer.

ERIK SANDBLOM 2015-11-05        #23908

Hälften av alla resor med Västtrafik är kortare än fem kilometer. Källa  Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 (PDF)

ERIK SANDBLOM 2017-05-31        #24106
Planka.nu, en organisation som förespråkar nolltaxa, håller med om att nolltaxa lockar de som tidgare gick eller cyklade:

Fel av MP om fri kollektivtrafik Planka.nu i ETC Göteborg
Gång- och cykeltrafikanter uppgår bara till 22 procent av de nya resenärerna.

MAGNUS BILLBERGER 2017-06-01        #24107

Det blir lite missvisande och skevt att ha nolltaxa för en företeelse som i och för sig kanske är 60-80% "miljöbättre" än att ta bilen, men som fortfarande medför betydligt svårare miljöbelastning är gång och cykling.

Jag tänker att varje individ som lockas bort från att förflytta sig för egen kraft innebär ett nederlag. Så här måste finnas ytterligare aktiva incitament för de alterantiven. Dvs att gå och cykla behöver samtidigt bli ett billigare alternativ. Nolltaxa ger i sig en praktisk hantering, men kollektivtrafiken är för den skull inte precis gratis. Finansieringen sker då normalt via skatter och det vore väl vettigt att skattevägen stimulera gång och cykling.

Den kloka skattefinansieringen vore att mycket långtgående ge gång och cykel prioritet i infrastrukturen. Praktist skulle detta kunna genomföras på ganska kort tid, men då på bekostnad av biltrafik vilket förmodligen anses politiskt omöjligt (i Sverige). Ett alterantiv som kanske är svårare att genomföra praktiskt, men som skulle ge väldigt effektiva incitament är skatteavdrag för cyklande. Låt säga ett avdrag med 5 kr per cyklad mil (jfr gärna med det avdrag man får gära för bil-mil).

 


ERIK SANDBLOM 2018-05-01        #24249

Apropå ekonomiska incitament och cykling har det visat sig att trängselskatten är den enda åtgärden som gjort ett tydlig avtryck i statistiken för cykling i Göteborg. Källa: Trafikkontoret, ”Trafik- och Resandeutveckling 2017” http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trafikochresandeutveckling2017.pdf

ERIK SANDBLOM 2018-08-23        #24270

Nolltaxa för elever har gjort att kollektivtrafiken tagit marknadsandelar från gång och cykel

En resvaneundersökning över göteborgsregionen från 2017 med omnejd visar vilken effekt nolltaxan för elever har fått. Trots att varannan bor inom sju kilometer från skola eller utbildning sker var femte resa med gång eller cykel. Hela 60% sker med kollektivtrafik. Många av dessa kollektivresor sker alltså helt i onödan och det hade varit bättre för alla om de gått eller cyklat istället. 7 km tar lite drygt 20 minuter på cykel. Undersökningen omfattar dessutom inte personer under 16 år, vilka troligen bor ännu närmare skolan.

Det är synd om alla som anländer till skolan som zombier. Genom att gå eller cykla så vaknar hjärnan och man presterar bättre. Det är en självklarhet som beläggs av flera studier.
 
 
 
 

ERIK SANDBLOM 2018-08-23        #24271

Här kommer bilden som visar medianavstånd. Varannan bor inom sju kilometer från skola/utbildning.

ERIK SANDBLOM 2018-10-15        #24290
Nolltaxa i Paris skulle minska biltrafiken med 2%
En expertpanel har studerat införandet av eventuell nolltaxa i Paris. De kom fram till att nolltaxa bara skulle minska biltrafiken med 2%, eftersom de flesta bilresor går fortare med bil än kollektivt. Vidare har bara 20% av bilarna mer än en person i och varannan bilresa är kortare än tre kilometer. Det finns därför potential att öka gång och cykel. Två av tre resor till fots och en av tre cykelresor skulle gå fortare med kollektivtrafik, vilket innebär att nolltaxa troligen skulle minska gång och cykel. 
 

ERIK SANDBLOM 2018-10-28        #24293
Nolltaxa lockade inte till bussen – men bilarna blev fler. Bussmagasinet
– I praktiken har kollektivresandet minskat relativt sett sedan nolltaxan infördes 2013. Detta eftersom kollektivresandet är oförändrat, samtidigt som befolkningen har ökat. Och bilarna har blivit många fler.
 
Det redovisade Kirki Williamson från det statliga estniska vägverket som är den myndighet som har ansvaret för statligt subventionerad kollektivtrafik i Estland.

...

Kravet på att vara skriven i Tallinn för att få utnyttja nolltaxan har gjort att i runda tal 10 000 personer som tidigare inte var skrivna i huvudstaden har mantalsskrivit sig där. Det har ökat skatteunderlaget och underlaget för servicenäringarna utan att stadens kostnader för kollektivtrafiken ökat.

ERIK SANDBLOM 2018-12-08        #24337
Luxembourg To Cut Chronic Traffic Congestion By Abolishing Public Transit Fares. av Carlton Reid i Forbes
While some motorists will be attracted to free public transit it’s also highly likely that many of Luxembourg’s car owners will believe it’s their neighbors who should reduce their car use, freeing up the roads for their more important journeys.

Logga in för att svara


Produkter

Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Elmopeder (5)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Konverteringskit elcykel (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3094 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik