Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

EU-parlamentets förslag till riktilinjer för utsläppshandeln 2013-2020

MATTIAS CARLSSON 2008-10-08        #7475
Europaparlamentets miljökommitte har nu presenterat sitt förslag för hur EUs system för handel med utsläppsrätter av växthusgaser ska se ut 2013-2020. Förslaget innebär bl.a. att:

- Utsläppen från de sektorer som inkluderas i utsläppshandeln minskar med 21% mellan 2005 och 2020
- Fler sektorer (aluminium, petrokemisk industri, godstransporter på väg och till sjöss, gruvdrift och avfallshantering) inkluderas. Sedan tidigare ingår el- och värmesektorn samt tung industri (ex. stål, papper, cement)
- Två nya gaser, lustgas och perflourkarboner, inkluderas (tidigare endast CO2)
- Utsläppsrätterna har tidigare till stor del delats ut gratis, men nu ska andelen som auktioneras ut succesivt öka. Energisektorn får ingen fri tilldelning alls från 2013. Industrierna får 85% gratis tilldelning 2013, men successivt avtar denna och från 2020 får de ingen fri tilldelning alls. Undantag görs dock för sektorer som är utsatta för hård global konkurrens, ex. stål, för att undvika att industrierna flyttar till länder utan utsläppsregleringar
- Inkomsterna från auktioneringen ska gå till åtgärder för att lindra skadorna från klimatförändringar och till stöd för teknologisk utveckling. Hälften inom EU och hälften i utvecklingsländer
- 12 storskaliga demonstrationsanläggningar för koldioxidlagring (CCS) inom EU eller utvecklingsländerna ska delfinansieras

Parlamentet räknar med att förslaget kommer upp i plenum i december, därefter ska det även godkännas av ministerrådet.

http://www.era.se/nyh/vn.shtml?id=53359051

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-38799-280-10-4MATTIAS CARLSSON 2011-03-24        #17326
Storbrittaniens regering vill införa en minimikostnad för utsläpp från de sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. Om marknadspriset sjunker under golvet så inför staten en skatt för att täcka upp mellanskillnaden. Huvudargumentet bakom reformen är att de som investerar i åtgärder som minskar utsläppen ska få en tydligare bild av de framtida kostanderna för att släppa ut. Man tar bort en del av osäkerheten i samband med investeringsbeslut.

The chancellor announced a guaranteed minimum or "floor" price for carbon under Europe's emissions trading scheme of £16 a tonne in 2013, rising to £30 by 2020. If the market price of carbon slumps, the Treasury's tax will increase to make up the difference. The UK is the first country in the world to introduce such a mechanism to guarantee a price for carbon.

MATTIAS CARLSSON 2011-07-07        #18357
Miljöorganisationen Sandbag varnar för att mängden utsläppsrätter för perioden 2013-2020 kommer att vara så hög att markanden kollapsar. Sandbag hävdar alltså att det kommer att finnas ett överflöd av utsläppsrätter och att priset på dessa därför kommer att vara väldigt lågt. Systemet med utsläppshandel har då förlorat sin styrande effekt.

En liknande situation uppstod mot slutet av den första handelsperioden 2005-2007. Då kunde man skylla på att det var en testperiod. Men nu är det viktigt att systemet fungerar som det ska.

Sandbag vill därför att antalet utsläppsrätter för perioden 2013-2020 så snart som möjligt revideras ned. Detta försvåras dock av gårdagens beslut i Europaparlamentet.

Jag har inte hunnit titta närmare på detta. Men om Sandbag har rätt i sin kritik så vore det bra om antalet utsläppsrätter reivderades ned. Några möjliga förklaringar till överutbud av utsläppsrätter är:
- Det ekonomiska läget har förändrats de senaste åren och en del tung industri kan ha stängt ner permanent
- Världsmarknadspriset på fossila bränslen är högre än vad man tidigare förväntade sig
- De industrier som inkluderas i systemet (se första inlägget i tråden) har visat sig kunna göra omfattande utsläppsminskningar till relativt låga kostnader
- Man var alltför generös med utsläppsrätter redan från början

MATTIAS CARLSSON 2011-12-20        #19623
EU-parlamentet väntas idag rösta igenom ett förslag om att minska utbudet av utsläppsrätter.

Som en följd av att EUs ekonomi är på väg in i en recession - i kombination med något för frikostigt utbud av utsläppsrätter - så har priserna på utsläppsrätter fallit under 10 Euro per ton. Parlamentet föreslår att man ska sänka utbudet av utsläppsrätter för perioden 2013-2020. Detta bör leda till att priset på utsläppsrätter pressas upp mot intervallet 20-50 Euro per ton, vilket ses som nödvändigt för att skapa incitament för långsiktiga investeringar i utsläppsminskande åtgärder.

The amendment proposes withholding "a significant amount of allowances" before the start of the third phase of the EU carbon market, which begins in 2013. A separate amendment proposes setting aside 1.4bn tonnes of carbon allowances – a figure dating back to a commission document from May last year on how to increase the EU's ambition on cutting its carbon emissions.

"A tighter [trading scheme] cap would raise the level of environmental achievement and would have the effect of strengthening the incentive effect of the carbon market," the May 2010 text said. "Reducing (carbon) auctioning rights by 15% over 2013-2020, representing 1.4bn allowances, could be sufficient."

Parlamentets ståndpunkt är endast rådgivande. Men om Parlamentet ger ett starkt stöd för interventioner på utsläppsmarknaden så ökar det pressen på Kommissionen att genomföra sådana åtgärder. 

Tillägg 12 januari: Parlamentet röstade igenom förslaget

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-21        #19638
Får hoppas att kommissionen lyssnar!

MATTIAS CARLSSON 2012-05-31        #20774
Priserna på utsläppsrätter inom EU-ETS har de senaste åren sjunkit från 15-20 Euro/ton till 6-7 Euro/ton. Anledningen till prisfallet är främst den långvariga ekonomiska krisen i Europa; att utbudet av utsläppsrätter varit lite för högt; samt att andra närliggande EU-direktiv (målen om förnybar energi och energieffektivisering) gjort att utsläppen pressats ned oberoende av EU ETS.

Flera röster har höjts för att minska den totala mängd utsläppsrätter som man tidigare har beslutat om för åren 2013-2020. PwC har i en undersökning kommit fram till att en sådan minskning skulle höja priset på utsläppsrätter i EU-ETS till cirka 20 Euro/ton för perioden 2013-2020. Det är ett som är tre gånger högre än dagens pris, men samtidigt likvärdigt med det pris som gällde för ett par år sedan. I en enkätstudie som PwC gjort mot aktörerna på utsläppsrättsmarknaden svarar åtta av tio att de vill se en sådan minskning av utbudet av utsläppsrätter.

MATTIAS CARLSSON 2012-08-15        #21115
Under de senaste månaderna har ett flertal röster höjts för att begränsa mängden utsläppsrätter. Kombinationen av ekonomisk depression, andra EU-direktiv (t.ex. Förnybarhetsdirektivet), och/eller att åtgärder för att minska utsläppen är billigare än man tidigare trodde har lett till att det blivit ett stort överskott av utsläppsrätter och att priserna på dessa därmed har sjunkit till nivåer som är oväntat låga (se föregående inlägg).

Europeiska kommissionen har nu kommit med ett förslag för att åtminstone på kort sikt minska mängden utsläppsrätter och därmed även höja priset på dessa. Förslaget går ut på att en del av de utsläppsrätter som annars skulle ha auktionerats ut under perioden 2013-2015 hålls tillbaka och släpps ut på marknaden mot slutet av decenniet istället. Totalt rör det sig om utsläppsrätter motsvarande 400-1200 miljoner ton CO2-ekvivalenter, vilket kan jämföras med att den totala mängden utsläppsrätter per år är kring 2000 miljoner ton.

Klimatkommissionär Connie Hedegaard säger:

"The EU ETS has a growing surplus of allowances built up over the last few years. It is not wise to deliberately continue to flood a market that is already oversupplied. This is why the Commission today has paved the way for changing the timing of when allowances are auctioned. This short-term measure will improve the functioning of the market. If the political will is there, all the necessary decisions can be taken before the next auctioning phase starts at the beginning of 2013. Now it is up to the European Parliament and Member States to deliver. After the summer recess, the Commission will also finalise the options for long-term structural measures.''

Förhoppningsvis öppnar det här även upp för beslut om att höja ambitionsnivån i EUs arbete för att minska utsläppen. Om det visar sig att det går att göra omfattande utsläppsminskningar till relativt låga kostnader (<20 Euro/ton) så blir det även lättare att argumentera för mer ambitiösa utsläppsmål.

MATTIAS CARLSSON 2012-09-17        #21244
EU och Australien har börjat arbetet med att integrera sina respektive utsläppsmarknader med varandra. Från och med senast 2018 så ska australiska företag kunna använda EUs utsläppsrätter, och vice versa, för att uppfylla sina lagbundna åtaganden om att varje ton utsläpp måste motsvaras av en utsläppsrätt.

Läs mer hos Fores

MATTIAS CARLSSON 2013-02-05        #21852
SNF kritiserar Regeringen för att man tvekar kring om man ska stötta den föreslagna revidering av utsläppshandelssystemet.

- Vill man rädda utsläppshandeln måste man stödja kommissionens förslag om att plocka bort utsläppsrätter motsvarande 900 miljoner ton koldioxid. Om vi minskade utsläppet skulle det driva upp priserna på kvarvarande utsläppsrätter och öka incitamenten för utsläppsintensiv industri att investera i ny teknik som skulle minska utsläppen, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.
...
- Jag kan inte förstå varför Sverige och Lena Ek tvekar i denna fråga. Det finns nästa inte någon billigare klimatåtgärd och de svenska företagen är i allt väsentligt vinnare om priset på utsläppspriset går upp. Varför är den svenska regeringen så passiv i denna fråga? säger Svante Axelsson.

MATTIAS CARLSSON 2013-02-11        #21863
Miljöminister Lena Ek uttalar idag på DNs debattsida sitt och Regeringens stöd för den föreslagna revideringen av utsläppshandelssystemet. Det är positiva nyheter. Det är överlag en välskriven och balanserad debattartikel där bakgrunden förklaras väl (se även ovan i den här tråden) samtidigt som man pekar på att det endast är en kortsiktig lösning. Det som verkligen behövs är ett mer ambitiöst klimatpoltikskt mål i form av en totalt sett lägre mängd utsläppsrätter.

Trots att ETS fyller sina syften och bidrar till klimatmålen, ifrågasätts det av allt fler aktörer. Detta eftersom det i dag råder mycket låga priser på utsläppsrätter till följd av att ett betydande överskott av utsläppsrätter byggts upp. Överskottet bottnar i två orsaker: den ekonomiska nedgången 2008 och framåt, samt de ansträngningar som har gjorts för att bygga ut förnybar energi och göra energibesparingar.

På ett sätt är detta naturligtvis glädjande. Prisnivån visar att EU är på rätt väg mot 2020-målet och att utsläppen minskat betydligt snabbare och lättare än vad man trodde när handeln sattes i drift.


Men det låga priset medför också problem. För att EU ska kunna hålla en jämn minskning av utsläpp fram till 2050 måste ETS också vara teknik- och innovationsdrivande. Nuvarande låga pris bidrar inte till detta. Överskottet, som motsvarar nästan ett helt års utsläpp inom ETS, är ett hinder mot hela handelssystemets funktion.
...
Vi kommer att använda den närmaste tiden till att diskutera med våra närmaste och mest likasinnade partnerländer i EU för att påverka deras position. Särskilt viktigt är det att stora länder, däribland Tyskland, redovisar sin hållning.

Vi måste säkerställa att EU:s skarpaste klimatverktyg fungerar och möter förväntningarna från såväl berörda företag som engagerade medborgare.


Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik