Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil    Samhällsplanering    Klimatskal   

Förenklade byggregler, men fortsatt obligatoriska parkeringsplatser

ERIK SANDBLOM 2013-01-22        #21650

Även bilar kräver anpassade byggen. Fotot föreställer ett parkeringshus och är taget av CaribDigita/Wikipedia.

Regeringen vill få fart på byggandet genom att förenkla byggreglerna. Boverket ska därför utreda en uppluckring av reglerna för tillgänglighet och rullstolsanpassning. En annan utredare ska se om man kan minska möjligheterna att överklaga. En utredning som kom i december föreslog att kommuner inte ska få ställa särskilda krav på energieffektivitet vid byggande av hus.

Ett märkligt utelämnande i alla utredningar är de kostnadsdrivande krav på bilparkering som de flesta kommuner har. Intrycket är att "bensinrullstolar" är viktigare än vanliga rullstolar. Kan det hänga ihop med att bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo kommer direkt från bilbranschens BIL Sweden?

Bostadsministern Stefan Attefall (KD) har gett Boverket i uppdrag att undersöka vilka regler kring tillgänglighet som kan tas bort. Han menar att kravet på tillgängliga bostäder försvårar byggandet av billiga och små lägenheter för bland andra unga och studenter.

Regeringen har också tillsatt en utredning om att snabba upp byggprocessen genom att minska på möjligheterna att överklaga.

I byggkravsutredningen, som kom i december, ifrågasätts om lokala byggregler gällande isolering är det bästa sättet att påverka klimatförändringar, som är ett globalt problem. Naturskyddsföreningen menar att energikraven borde skärpas, men att samma regler borde gälla i hela landet. Passivhuscentrum Västra Götaland menar också att Boverkets byggregler borde skärpas. Bostadsministern anser att de särskilda isoleringskraven är fel väg att gå. Man måste jobba med andra styrmedel för att få fram nya byggmetoder, som energiskatter och koldioxidskatter, säger han till Svenska Dagbladet.

Trots ivern att vända på varje sten finns frågan om kommunala parkeringsnormer inte med i utredningarna. Parkeringsnormer utgör vanligen ett lägsta krav för bygglov. Man måste alltså bygga minst det antal parkeringsplatser för bil som föreskrivs, annars får man inte bygga alls.

Parkeringsnormer gör det dyrare att bo och billigare att köra bil
En enda garageplats kostar hundratusentals kronor att bygga, lika mycket som en fin ny bil. Genom att kommunala parkeringsnormer utgör minimikrav för bygglov kan fastighetsägaren sällan få in kostnaden för parkeringen från den som parkerar. Kostnaden måste därför tas ut av samtliga hyresgäster, oavsett de nyttjar parkeringsplatsen eller ej. Enligt en utredning från Malmö stad är det verkliga priset för en garageplats 1500 kronor per månad och uppåt. De flesta betalar inte så mycket för sin parkering, vilket tyder på att parkeringen är subventionerad.

Parkeringsnormer utgör en hämsko för tågtrafik och kollektivtrafik. Stationsnära lägen har vanligen en hög andel kollektivresande, men kostnadsdrivande och ytkrävande parkeringsnormer gör att bebyggelsen blir glesare och dyrare än nödvändigt. Det gör att många tvingas bo längre bort från stationen och då väljer att resa med bil istället för tåg.

Parkerings- och trafikfrågan är intressant även ur energisynpunkt. Hur energisnålt är egentligen ett välisolerat hus som är svårt att nå utan bil?

Bensinrullstolar eller vanliga rullstolar?
Men av alla utredningar är det ingen som nämner parkeringskraven. Det ger   intrycket att "bensinrullstolar" är fredade medan vanliga rullstolar kan prutas bort. 

Bostadsminister Stefan Attefall har en assistent som heter Ulf Perbo. Perbo är tjänstledig som vice VD på Bil Sweden. Attefall intervjuas i Expressen 7 juli angående detta och att frågan om parkeringsnormer för bilar ligger på hans bord:

– Vi måste självklart bygga ut för infrastrukturen. Både för att öka bostads- byggandet, men också för att inte proppa igen trafiken.

Han menar alltså att om man inte bygger tillräckligt många p-platser så proppas trafiken igen. Men det kan lika gärna vara tvärtom, ju fler p-platser som tvingas fram desto billigare blir det att parkera, och fler väljer bilen. I en studie från VTI sägs att parkeringsnormer utgör en icke-transparent subvention till biltrafiken.

 
Länkar

Avgörande läge för tillgängligt boende. Göteborgs Fria Tidning
”Talibanism”. Det kallade Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö kravet på att nya bostäder ska vara tillgängliga. Nyligen ställde sig även bostadsminister Stefan Attefall (KD) i ledet som hävdar att fler studentlägenheter kan byggas om kraven på tillgänglighet sänks. Men andra pekar på att förslagen skjuter kostnader på framtiden – och är diskriminerande.

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler - Regeringen.se


Lokala krav på byggen stoppas - Svenska Dagbladet

Regeringens utredare vill stoppa teknikutveckling - Naturskyddsföreningen

Passivhuscentrum starkt kritiskt till byggkravsutredningen - Passivhuscentrum Västra Götaland


Kraven på detaljplan och bygglov ses över för att skapa enklare byggprocesser. Socialdepartementet

VTI - Parkering – politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik
Kostnaden för att parkera är mer eller mindre medvetet subventionerad och fördelas i stor utsträckning ut på hyror, fastighetspriser, varupriser, löner etc. på ett icke-transparant sätt. De som parkerar bilen får därför sällan möjlighet att göra en avvägning mellan den egna nyttan av att parkera och den faktiska kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplatsen.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm


Expressen 7 juli 2012 som PDF: http://t.co/mnMUXX1x Se framsidan och sidan 6.

Statssekreterare Ulf Perbo - CV - Regeringen.se

MP vill ha bostäder istället för p-platser - Upsala Nya Tidning
Cirka 60 000 människor står i dag i kö för att få en bostad hos det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Samtidigt har Uppsalahem just nu 367 outhyrda parkeringsplatser.

Bygg mer vid järnvägsstationerna! - EcoprofileJOHANNES WESTLUND 2013-01-22        #21756
Jag har för mig att det var John Holmberg, prof i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers, men det kan ha varit Stefan Wirsenius som är Universitetslektor vid fysisk resursteori på CTH, som sa att parkeringsplatser har visat sig vara ett effektivt styrmedel när det gäller bilanvändande. Fler billiga parkeringsplatser medför att fler tar bilen. Att däremot plocka bort parkeringar minskar bilanvändandet. Jag har för mig att man fick bättre resultat av att laborera med parkeringsmöjligheter än av trängselskatt, men är osäker på om jag minns rätt.

Hur som helst så visar det sig att parkeringsnormen är det som genererar i särklass mest utsläpp för bostaden.

http://godbostad.org/artikel/bilen-%C3%A4r-milj%C3%B6bov-inte-bostaden

ERIK SANDBLOM 2013-01-31        #21830

Artikeln har plockats upp av YIMBY Stockholm som har gått på bostadsministern på twitter. Det har gett en rolig diskussion där Socialdepartementets Anders Josephsson påstår att byggkravsutredningen inte alls tittade på kommunala energikrav: "Byggkravsutredningen tittade inte alls på energikravens nivå är viktigt att betona", skrev han på twitter 30 januari. Men vem som helst kan ladda ner utredningen, SOU 2012:86, och läsa kapitlen 4, 5 och 6 som handlar om kommunala energikrav. 

Bostadsministern själv skriver på twitter att parkering är en kommunal angelägenhet som inte bör centralstyras. Det är alltså okej att kommunerna ställer höga krav på parkering, även om det driver upp byggkostnaderna. Men när det gäller energi är det inte alls bra med höga krav från kommunen, och måste därför centralstyras. Det är inte glasklart för mig varför det ena är fredat medan det andra strängt måste centralstyras! 

Efter 20 år av avreglering, varför är det fortfarande förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser? Jag tror byggbolagen och deras kunder själva kan avgöra hur mycket parkering som behövs. Det måste varken stat eller kommun blanda sig in i.

ERIK SANDBLOM 2013-02-04        #21842
@ Johannes W
 Tack för en intressant länk. Bloggaren anger inga källor till uppgifterna men här har jag räknat fram att en genomsnittlig personbil i Sverige år 2011 släpper ut 2,68 ton koldioxid.

11,77 miljoner ton koldioxidutsläpp från personbilar 2011. Källa: Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. Trafikverket (PDF) sidan 13  

4 401 352 personbilar i trafik i Sverige år 2011. Källa: Fordon i län och kommuner 2011. Trafikanalys (Kalkylark) Tabell RSK1 

Nu gäller det bara att få fram en källa till bostäders energiförbrukning/utsläpp!

ERIK SANDBLOM 2013-02-04        #21843
Jag kollade på Ekonomifakta och SCB och kom fram till att en genomsnittlig bostad släpper ut 0,28 ton koldioxid per år. Är det rimligt? Det är lite mindre än vad God Bostad kommer fram till. Ekonomifakta kanske har räknat med genomsnittsel och inte marginalel? God Bostad räknar med fjärrvärme ā 0,07 kg CO2/kWh.

4 508 373 bostäder i Sverige 2010-12-31 Källa Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Statistiska centralbyrån sidan 13.

1 277 000 ton koldioxidekvivalenter från bostäder. Källa Växthusgaser per sektor. Ekonomifakta

0,283 ton per bostad.

Slutsatsen är att en genomsnittlig bil släpper ut tio gånger så mycket klimatgaser som en genomsnittlig bostad!

MATTIAS CARLSSON 2013-02-04        #21844

Det här är en intressant jämförelse som är viktig att belysa.

Två kommentarer:
1. Dessa data är väl endast för utsläpp under drift? Både bilar och bostäder har ju stor energiförbrukning i andra delar av livscykeln också. För bilar ger produktionsfasen upphov till utsläpp motsvarande ett par års drift (mer exakta siffror finns nån annanstans här på Ecoprofile). För byggnader så har jag sett sådana data, men kan inte komma ihåg var.
2. Datan för utsläpp från bostäder gäller väl endast förbränning i själva bostaden (alltså oljepannor)? Utsläppen från fjärrvärmeverken bör också räknas in. Det kan även vara intressant att jämföra energiförbrukning för bil kontra bostad. Bostadssektorn i Sverige drivs ju mestadels av förnybart nu för tiden, medan transportsektorn är nästan helt fossil.


ERIK SANDBLOM 2013-02-07        #21858
Stockholms Handelskammare skriver i sin rapport "Trafiklösningar för ett växande Stockholm" att staden "håller nere" p-talen. Sidan 11. Men parkeringsnormen är ett minimikrav, inte en maxgräns.

ERIK SANDBLOM 2014-04-28        #23237
Karolina Skog, kommualråd (mp) i Malmö, skriver om parkeringsnormer i ETC. Hon beklagar att regeringen inte vill låta kommunerna ställa egna energikrav på husen. Hon skriver också att det vore enklare för kommunerna att släppa parkeringsnormer om det blev tillåtet för dem att reservera parkeringsplatser på gatumark till bilpoolsbilar.

”Skippa parkeringen – bygg mer”. ETC Malmö

ERIK SANDBLOM 2014-05-03        #23253
Idag hänger Expressen på med en ledare!

Sätt bostäder före parkeringsplatser. Expressen Ledare
Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har vänt på ett helt klapperstensfält för att få fart på bostadsbyggandet. Bland annat vill han sätta stopp för kommunernas möjlighet att ställa särkrav på byggbolagen. När det handlar om bilparkeringar är dock Attefall plötsligt en ivrig försvarare av det kommunala självbestämmandet.

ERIK SANDBLOM 2014-05-24        #23307
Sänkt parkeringsnorm möjliggör fler små lägenheter. Fastighetsägarna Stockholm
- Minskat bilåkande gör att staden blir mer attraktiv genom att bullret och partikelhalterna minskar, och gaturummet kan öppnas upp för andra aktiviteter. Stadens beslut att inte kräva att det byggs en ny bilplats för varje ny lägenhet som byggs är bra och följer den starka trend som redan finns. En sänkning av parkeringsnormen ger dessutom ökade möjligheter att bygga små lägenheter säger Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm.

EJ LäNGRE MEDLEM 2018-04-14        #24237
Very good brief and this post helped me a lot. Say thank you I searching for your facts. Continuous it..

Hypnotism Specialist  Online
Muslim Maulana 

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)
Cykelleasing (2)
Trikar (16)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)
Elcyklar (49)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3211 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik