Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Hur ser partiernas politik för grön omställning ut?

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-30        #15337
Valet 2010 närmar sig. Vilken politik för grön omställning kan man vänta sig från respektive parti efter valet? Jag har idag mailat ut till partiernas pressavdelningar och bett dem dela med sig av sin grön omställning-politik här på Ecoprofile. Men jag tänkte vi kunde hjälpas åt här också, och jag föreslår att vi gör det enligt nedanstående form:

Huvudområde: Energi
Parti/block: De rödgröna
Källa: Den rödgröna budgetmotionen
Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.

Lägg gärna upp även upp politik som du tycker motverkar grön omställning. Vill du diskutera någon politisk fråga om grön omställning djupare är det som vanligt fritt fram att starta en separat tråd om det!

IVAN LILJEGREN 2010-07-30        #15338
Okej, lite negativa saker, nu när du bad om det :-)
- Förbifart Stockholm är väl ett klockrent exempel på politik som motverkar omställning. Förmodligen det dyraste enskilda projektet.
- Plan- och bygglagstiftningen som ger kommunerna rätt att fortsätta omvandla åkermark till externa köpcentra o dyl. En nationell styrning i riktning förtätning skulle behövas.
- Försvarsmaktens nej till vindkraftverk inom fyra mils radie från alla militära flygplatser.
- Generella skattesänkningar riktade till ökad privat konsumtion (i motsättning till styrda skattelättnader e dyl för miljösmarta investeringar)

IVAN LILJEGREN 2010-07-30        #15339
Några positiva icke-partipolitiska saker:
- LRF har ett ganska bra program för utveckling av den svenska gröna näringen med mål ökad självförsörjning och lägre utsläpp/energianvändning. Inte super-radikalt men ändå ett steg i rätt riktning tycker jag, det förtjänar att uppmärksammas. Tar upp markanvändning, biobränslen, matförsörjning mm.
- Svensk Cyklings cykelpolitiska manifest, bra konkret inlägg i transportpolitiken på både nationell och kommunal nivå.
- NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF), vid Örebro universitet, har många bra förslag kring hur skolan kan arbeta för en hälsosammare  (och grönare) livsstil. Förtjänar mer uppmärksamhet.


ERIK SANDBLOM 2010-07-30        #15344
Ivan, angående externa köpcentrum. Det sägs att Ikea m fl spelar ut kommunerna mot varandra och då får igenom köpcentrumen. Ett närliggande problem är när kommuner säger ja till lokala motorvägar eftersom Trafikverket betalar för dem. Motorvägarna är ofta en förutsättning för köpcentrumen. Därför undrar jag om kommunerna borde ta ett större finansieringsansvar för det nationella vägnätet inom kommungränsen. Jag tror det skulle kunna bromsa stadsutglesningen. Vad tror du/ni?

ANDREAS MOLIN 2010-07-31        #15347

Det mest övergripande problemet för en grön omställning är det höga skattetrycket på tjänster och det relativt låga på all sorts konsumtion. Om arbete blir dyrare så konsumeras produkter istället. Så ställ om vårt höga skattetryck på arbete till att bli på all sorts konsumtion av framföralltråvaror och energi istället.

En annan sak är hanteringen av solceller på byggnader, s k mikrokraftverk. Det är för tillfället krångligt och ger väldigt lite. Inför möjlighet till kvittning upp till årsbasis. Då blir värdet på solelen ca 1,2 kr/kWh, istället för spotpriset på ca 0,5 kr/kWh. Soltaksel har en potential att ge upp till 80 TWh utan nyexploatering av mark (förutsatt 20% systemverkningsgrad)!

Sluta fokusera endast på växthuseffekt. Det finns framförallt 2 till miljöhot som måste tas tag i genast. Kväveutsläpp och artutrotning. Dessa är enligt artikeln " A safe operating space for humanity" av Johan Rockström mer överskridna än växthuseffekten. Agera enligt detta.

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-31        #15352

IVAN LILJEGREN 2010-07-31        #15354Erik: Det stämmer säkert att kedjorna försöker spela ut olika kommuner mot varandra. 
Är ren lekman inom infrastrukturfrågor, så följande blir en gissning från min sida. 
Säkert har motorvägarna någon betydelse för externhandeln, fast antagligen mest för fjärrhandeln (kanske borde kallas "extremhandeln") som Ullared, factory outlets och så. Större betydelse tror jag att ringleder och förbifarter har.  Och dessa önskar kommunerna av andra skäl (uppfylla bullernorm mm), så utbyggnaden skulle nog inte påverkas värst av ökat kommunalt inflytande. Klart att ett kommunalt finansieringsansvar skulle tvinga fram prioritering gentemot andra utgiftsområden, men jag tror likväl att förbifarter o.dyl. skulle stå högt på önskelistan.
Personligen skulle jag vilja ha ett helhetsgrepp på problematiken ur miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kanske utöka MKA till en "HKA" (hållbarhetskonsekvensanalys) med striktare krav på tillgänglighet för alla medborgare, även icke bilburna. Kanske ta ut en "klimatavgift" av handelskedjor baserat på hur stor andel av kunderna som åker bil och hur långa bilresorna blir. Jag tror det här bör regleras på nationell nivå eftersom det per definition handlar om överkommunala frågor (konkurrens mellan kommuner).

En längre analys kring livsmedelshandel finns på min blogg:JOHAN ERLANDSSON 2010-08-01        #15355
Huvudområde: Energi
Parti/block: Kristdemokraterna
Källa: Kristdemokraternas hemsida, Vår politik

ERIK SANDBLOM 2010-08-02        #15366

Ivan, "Säkert har motorvägarna någon betydelse för externhandeln, fast antagligen mest för fjärrhandeln (kanske borde kallas "extremhandeln") som Ullared, factory outlets och så. Större betydelse tror jag att ringleder och förbifarter har. Och dessa önskar kommunerna av andra skäl (uppfylla bullernorm mm), så utbyggnaden skulle nog inte påverkas värst av ökat kommunalt inflytande."

Trafiken på ringelderna är till övervägande del lokal. Av trafiken i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller mål på centrala eller västra Hisingen [1]. Det går alltså inte att bygga ringleder för att minska buller från genomfartstrafik. Effekten blir istället att alstra mer bullerskapande lokal biltrafik, och mer externhandel.

När det gäller Förbifart Stockholm så har inte Trafikverket talat om hur mycket trafik som verkligen far förbi Stockholm. Sika, Statens institut för kommunikationsanalys, har därför gjort en egen översiktlig uppskattning och kommit fram till siffran 200 bilar/dygn [2]. Nästan ingenting alltså. Det mesta av trafiken på Essingeleden är regional och lokal.

[1] Vägverket: Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet

[2] Sika: Yttrande över Beredning inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap Miljöbalken: Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen (PDF, sidan 30)


MAGNUS BILLBERGER 2010-08-03        #15369

Angående Förbifart Stockholm: Hur många fordon som idag passerar Stockholm är inte nödvändigtvis relevant i sammanhanget. Den som idag har företar en nordlig eller sydlig resa och därvid passerar Stockholm väljer nog företrädelsevis en annan resväg såsom väg 68, 50 eller 55 just för att slippa trängseln på Essingeleden. Antaget att förbifarten faktiskt leder till att trafiken kan flyta på längs denna rutt så ska man nog förvänta sig en betydande överflyttning av trafik hit.

Jag kan dock inte se någon logik i att bygga en förbifart för trafik som ska förbi Stockholm. Dess främsta motiv som jag kan se det är just att tillgodose själva Storstockholms behov. Behoven finns hos dem som bor i en ände av regionen och jobbar i en annan liksom alla resor och transporter som har sin destination inom regionen och för den delen även resor och transporter ut ur densamma.

Hur som helst så uppfattar jag att förbifarten har ett mycket solitt stöd hos såväl M, Fp, C, Kd som S med tillväxtbejakandet som det kanske starkast underliggande motivet.


JOHAN ERLANDSSON 2010-08-09        #15412
DN:s Anne Brynolf reflekterar lite över partipolitik och blockpolitik:

Det borgerliga blocket har en tydlig uppdelning i fråga om politikområden. Folkpartiet sköter skolfrågor, kristdemokrater är dominerande inom vårdområdet. Och så vidare. Men varje parti har ändå en självständig uppfattning på varje område, ett komplett politiskt program.

Frågan för den enskilde blir vad detta egentligen har för bäring på den samlade politiken. Är det ens möjligt att rösta på en kristdemokratisk skolpolitik? En folkpartistisk miljöpolitik? Eller kommer varje parti alltid att kompromissa bort allt som inte är särskilt hjärtenära, det som faller utanför nischen?

Partiföreträdare skulle hävda att storleken har betydelse: ett större parti har större inflytande också i ett nära samarbete. Men det är en sanning med modifikation, för varje parti har en inre prioriteringsordning. En allians är en affär som bygger på kompromisser, och för det enskilda partiet är somligt alltid av större betydelse än annat.


THEODOR ADOLFSSON 2010-08-10        #15438Angående diskussionen om Förbifart Stockholm:

Undvik ordet "Stockholm" utan närmare precisering. Ordet har minst fyra tämligen olika betydelser som alla är vanliga (innerstaden, kommunen, tätorten, länet) och att t.ex. göra en poäng av att det inte är en FÖRBIFART Stockholm när väldigt lite trafik ska förbi Stockholm i betydelsen Stockholms län är vilseledande. Ordet "Stockholm" i "Förbifart Stockholm" syftar inte på Stockholms län utan på en betydligt mindre yta.

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-17        #15474
MATTIAS CARLSSON 2010-08-17        #15477
Replik till föregående.

Intressant förslag från Miljöpartiet. Hela förslaget kan läsas här. 10 miljarder för 2011-12 har de rödgröna redan kommit överens om. Därtill vill (mp) lägga ytterliggare 23 miljarder 2013-14. Tyvärr inte ett ord om hur förslaget ska finansieras.

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-19        #15505
Jag nämnde först i denna tråd att jag har bett riksdagspartierna att skriva om sin politik för grön omställning på Ecoprofile innan valet. Vänsterpartiet blev först ut:

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-23        #15535
Folkpartiet blev andra partiet att skriva om sin grön omställning-politik: http://www.ecoprofile.se/thread-2016-Radda-den-svartflackiga-Blavingen-och-andra-utrotningshotade-arter.html

ELEONORA HORN 2010-08-24        #15546
Missa inte att lyssna på Klotets valdebatt nu på söndag kl 13-14 i P1! Det finns en liten trailer utlagd i högerkanten på sajten.

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-25        #15557Naturskyddsföreningen riktar skarp kritik åt regeringens miljöpolitik och hävdar att Moderaterna i många fall kört över de andra allianspartierna. 

MATTIAS CARLSSON 2010-08-31        #15599
Jacob Rutqvist och Martin Ådahl på tankesmedjan Fores vill att de båda regeringsalterantiven planerar att använda intäkterna från utsläppshandelssystemet när tillstånden att släppa ut växthusgaser (i den handlande sektorn, dvs el- och värmeverk samt tung industri) 2013 börjar auktioneras ut istället för att delas ut gratis som nu.

Då Fores studerat dessa utsläpp har det visat sig att EU:s utsläppsrätter under nästa mandatperiod kommer att generera stora intäkter till Sverige. Från 2013 kommer de nämligen att auktioneras i stället för att delas ut gratis och intäkterna tillfaller medlemsstaterna. För Sveriges del kommer detta att inbringa mellan två och tre miljarder kronor årligen från 2013, hela fem miljarder under kommande mandatperiod.

Inget av regeringsalternativen har tydliggjort hur dessa bortglömda klimatpengar ska användas. EU-kommissionen rekommenderar att hälften av intäkterna används till att stödja klimatomställningen. Detta kan åstadkommas genom skatteväxling om pengarna inte återförs till utsläppare utan krav på motprestation, utan används för att stödja utveckling av miljöteknik, förnybar energiproduktion och för att modernisera transportsektorn, bostäder och industrin. Exempelvis kan skatter sänkas för att stimulera investeringar i minskad energianvändning i fastigheter.

De här inkomsterna utgör en av de viktigaste klimatpolitiska möjligheterna under nästa mandatperiod och det är förvånande att det inte pågår någon debatt om hur de ska användas.

Det är sällan i politiken som miljarder ligger redo att spenderas, utan att politikerna förstått det. Det är dags att utforma en tydlig strategi för att växla miljöskatter mot smarta skattesänkningar, fram till att vi gjort oss fria från utsläppen och miljöskatterna därmed avskaffat sig själva.JOHAN ERLANDSSON 2010-09-01        #15610
Nu duggar miljöutfrågningar och debatter av partierna ganska tätt. Naturskyddsföreningen höll en debatt häromdagen, som tyvärr krockade med de rödgrönas presentation av valmanifest, och föll därför ur tevetablån.

Klimatmagasinet Effekt (pappersversionen) har tillsatt en valpanel som synar blockens klimatpolitik, och konstaterar att inget har vad som krävs.

Uppsalainitiativet låter alla partier berätta som sin klimatpolitik.

P1:s Tendens har låtit Birger Schlaug och sociologen Roland Paulsen prata om kortare arbetstid, något som några på Ecoprofile har tyckt borde vara en viktig politisk fråga men som lyser med sin frånvaro i valrörelsen. 

Svensk cykling har frågat partierna om deras cykelpolitik och ger Miljöpartiet 5 i betyg och Moderaterna 1.

FREDRIK BERGMAN 2010-09-06        #15651Idag rapporterar både DN och Ekot om miljöfrågans minst sagt undanskymda plats i valrörelsen och vad det kan tänkas bero på.

Inga nyheter eller överraskningar gällande varför. Medieanalytikern Tom Ehrling drar i intervjun i Ekot slutsatserna att miljöfrågorna dels är "tekniskt svåra" och att politikerna tror att väljarna främst röstar med plånboken. Typ.

Var la jag nu mina huvudvärkstabletter?


Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik